دانلود سوالات آزمون دکتری 97 با پاسخنامه

تحصیلات تکمیلی » مطالب سایت » عمومی » دانلود سوالات آزمون دکتری 97 با پاسخنامه

دانلود سوالات آزمون دکتری 97 با پاسخنامه

دانلود سوالات دکتری 97, دانلود سوالات آزمون دکتری 97, دانلود سوالات آزمون دکترای ۹۷, دانلود سوالات کنکور دکتری 97, دانلود رایگان سوالات دکتری 97, دانلود رایگان دفترچه سوال آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 1397

پاسخنامه آزمون دکتری 97 (کلیک کنید)

در صورتیکه نظری در ارتباط با کنکور دکتری ۹۷ دارید در بخش نظرات همین صفحه (انتهای صفحه) مطرح نمایید.

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری 97 رشته های امتحانی گروه علوم انسانی

» دانلود دفترچه شماره 2 (دروس عمومی) کلیه رشته های علوم انسانی (به غیر از زبان و ادبیات عرب)

2101 – دانلود سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 97
2103 – دانلود سوالات آزمون دکتری جغرافیای سیاسی 97
2104 – دانلود سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری 97
2105 – دانلود سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 97
2106 – دانلود سوالات آزمون دکتری ژئومورفولوژی 97
2107 – دانلود سوالات آزمون دکتری آب و هواشناسی 97
2108 – دانلود سوالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 97
2110 – دانلود سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات عرب 97  + دفترچه شماره 2
2112 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم اقتصادی 97
2113 – دانلود سوالات آزمون دکتری اقتصاد نفت و گاز 97
2115 – دانلود سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی – مدیریت ورزشی 97
2116 – دانلود سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی ـ فیزیولوژی ورزشی 97
2117 – دانلود سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی ـ آسیب شناسی ورزشی 97
2118 – دانلود سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی ـ رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی 97
2119 – دانلود سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی ـ بیومکانیک ورزشی 97
2121 – دانلود سوالات آزمون دکتری تاریخ ـ تاریخ اسلام 97
2122 – دانلود سوالات آزمون دکتری تاریخ ـ تاریخ ایران بعد از اسلام 97
2123 – دانلود سوالات آزمون دکتری تاریخ ـ تاریخ ایران قبل از اسلام 97
2125 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم اجتماعی 97
2126 – دانلود سوالات آزمون دکتری جمعیت شناسی 97
2127 – دانلود سوالات آزمون دکتری مددکاری اجتماعی 97
2129 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث 97
2130 – دانلود سوالات آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی 97
2131 – دانلود سوالات آزمون دکتری ادیان و عرفان 97
2132 – دانلود سوالات آزمون دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی 97
2133 – دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه و کلام 97
2134 – دانلود سوالات آزمون دکتری فقه شافعی 97
2136 – دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه 97
2137 – دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه منطق 97
2138 – دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه علم 97
2141 – دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت 97
2142 – دانلود سوالات آزمون دکتری برنامه ریزی درسی 97
2143 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت آموزشی 97
2144 – دانلود سوالات آزمون دکتری روانشناسی تربیتی 97
2145 – دانلود سوالات آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی 97
2146 – دانلود سوالات آزمون دکتری آموزش عالی 97
2147 – دانلود سوالات آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 97
2148 – دانلود سوالات آزمون دکتری مشاوره 97
2149 – دانلود سوالات آزمون دکتری سنجش و اندازه گیری 97
2150 – دانلود سوالات آزمون دکتری روانشناسی 97
2153 – دانلود سوالات آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی 97
2154 – دانلود سوالات آزمون دکتری حقوق عمومی 97
2155 – دانلود سوالات آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 97
2156 – دانلود سوالات آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی 97
2157 – دانلود سوالات آزمون دکتری حقوق خصوصی 97
2158 – دانلود سوالات آزمون دکتری حقوق نفت و گاز 97
2160 – دانلود سوالات آزمون دکتری مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 97
2162 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی 97
2163 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت دولتی 97
2164 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت صنعتی 97
2165 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات 97
2166 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک 97
2167 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات 97
2168 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز 97
2169 – دانلود سوالات آزمون دکتری کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی 97
2170 – دانلود سوالات آزمون دکتری گردشگری 97
2171 – دانلود سوالات آزمون دکتری مالی 97
2173 – دانلود سوالات آزمون دکتری حسابداری 97
2175 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم ارتباطات 97
2176 – دانلود سوالات آزمون دکتری باستان شناسی 97
2177 – دانلود سوالات آزمون دکتری محیط زیست 97
2178 – دانلود سوالات آزمون دکتری مطالعات زنان 97
2180 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی 97

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری 97 رشته های امتحانی گروه علوم پایه

» دانلود دفترچه شماره 2 (دروس عمومی) کلیه رشته های علوم پایه

2201 – دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی 97
2202 – دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی نفت 97
2203 – دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی 97
2204 – دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی آبهای زیرزمینی 97
2205 – دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی مهندسی 97
2206 – دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی زیست محیطی 97
2208 – دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی پترولوژی 97
2209 – دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی اقتصادی 97
2210 – دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی تکتونیک 97
2211 – دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی ـ شیمی فیزیک 97
2212 – دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی ـ شیمی آلی 97
2213 – دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی ـ شیمی تجزیه 97
2214 – دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی ـ شیمی معدنی 97
2215 – دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی کاربردی 97
2216 – دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی ـ شیمی پلیمر 97
2218 – دانلود سوالات آزمون دکتری فیتوشیمی 97
2219 – دانلود سوالات آزمون دکتری هواشناسی 97
2220 – دانلود سوالات آزمون دکتری زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی 97
2221 – دانلود سوالات آزمون دکتری زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی 97
2222 – دانلود سوالات آزمون دکتری زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی 97
2223 – دانلود سوالات آزمون دکتری زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی 97
2224 – دانلود سوالات آزمون دکتری زیست شناسی جانوری – بیوسیستماتیک 97
2225 – دانلود سوالات آزمون دکتری زیست شناسی جانوری ـ سلولی و تکوینی 97
2226 – دانلود سوالات آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی 97
2227 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیوشیمی 97
2228 – دانلود سوالات آزمون دکتری ژنتیک مولکولی 97
2229 – دانلود سوالات آزمون دکتری میکروبیولوژی 97
2230 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیوفیزیک 97
2231 – دانلود سوالات آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی 97
2232 – دانلود سوالات آزمون دکتری آمار 97
2233 – دانلود سوالات آزمون دکتری ریاضی محض 97
2234 – دانلود سوالات آزمون دکتری ریاضی کاربردی 97
2235 – دانلود سوالات آزمون دکتری فیزیک دریا 97
2236 – دانلود سوالات آزمون دکتری زیست شناسی دریا 97
2237 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک 97
2238 – دانلود سوالات آزمون دکتری فیزیک 97
2239 – دانلود سوالات آزمون دکتری فتونیک 97
2240 – دانلود سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک – لرزه شناسی 97
2241 – دانلود سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک – زلزله شناسی 97
2242 – دانلود سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک – الکترومغناطیس 97
2243 – دانلود سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک – گرانی سنجی 97
2244 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و فناوری نانو – نانوشیمی 97
2245 – دانلود سوالات آزمون دکتری ریز زیست فناوری 97
2246 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیوانفورماتیک 97
2247 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم کامپیوتر 97
2248 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم شناختی 97

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری 97 رشته های امتحانی گروه فنی و مهندسی

» دانلود دفترچه شماره 2 (دروس عمومی) کلیه رشته های فنی و مهندسی

2301 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی برق ـ الکترونیک 97
2302 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی برق ـ مخابرات 97
2304 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی برق ـ قدرت 97
2305 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی برق ـ کنترل 97
2307 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ سازه 97
2308 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ زلزله 97
2309 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک 97
2310 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ آب و سازه های هیدرولیکی 97
2311 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ راه و ترابری 97
2312 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ سواحل، بنادر و سازه های دریایی 97
2313 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ مدیریت منابع آب 97
2314 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ حمل و نقل 97
2315 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ مدیریت ساخت 97
2316 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ محیط زیست 97
2317 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری ـ ژئودزی 97
2318 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری ـ فتوگرامتری 97
2319 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری ـ سنجش از دور 97
2320 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری ـ سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) سال 97
2321 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید 97
2322 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک ـ مکانیک جامدات 97
2323 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک ـ دینامیک، کنترل و ارتعاشات 97
2324 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی 97
2330 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی دریا 97
2331 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هوا فضا ـ آیرودینامیک 97
2332 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هوا فضا ـ جلوبرندگی 97
2333 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هوا فضا ـ سازه های هوایی 97
2334 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هوا فضا ـ دینامیک پرواز و کنترل 97
2335 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی معدن ـ اکتشاف 97
2336 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی معدن ـ استخراج 97
2337 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی معدن ـ فرآوری مواد معدنی 97
2338 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی معدن ـ مکانیک سنگ 97
2339 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی پلیمر ـ پلیمر 97
2341 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی پلیمر ـ رنگ 97
2343 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی محیط زیست ـ منابع آب 97
2344 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضلاب 97
2345 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی محیط زیست ـ مواد زائد جامد 97
2346 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی محیط زیست ـ آلودگی هوا 97
2347 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی پزشکی ـ بیوالکتریک 97
2348 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی پزشکی ـ بیومکانیک 97
2349 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی پزشکی ـ بیومتریال 97
2350 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی صنایع 97
2351 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نفت ـ اکتشاف 97
2352 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نفت 97
2354 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار و الگوریتم 97
2355 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر ـ معماری سیستم های کامپیوتری 97
2356 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی 97
2357 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر ـ شبکه و رایانش 97
2358 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات 97
2359 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی مواد و متالورژی 97
2360 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی شیمی 97
2362 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی 97
2363 – دانلود سوالات آزمون دکتری فناوری نانو ـ نانومواد 97
2364 – دانلود سوالات آزمون دکتری فناوری نانو ـ نانوالکتریک 97
2365 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته ای ـ کاربرد پرتوها 97
2366 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته ای ـ راکتور 97
2367 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته ای ـ پرتو پزشکی 97
2369 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته ای ـ گداخت 97
2370 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نساجی ـ تکنولوژی نساجی 97
2371 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نساجی ـ شیمی نساجی و علوم الیاف 97
2372 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی سیستم های انرژی 97

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری 97 رشته های امتحانی گروه کشاورزی و منابع طبیعی

» دانلود دفترچه شماره 2 (دروس عمومی) کلیه رشته های کشاورزی و منابع طبیعی

2401 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی محیط زیست 97
2404 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم 97
2405 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 97
2406 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی باغبانی 97
2412 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی 97
2416 – دانلود سوالات آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی 97
2417 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی ـ بیولوژی و آناتومی 97
2418 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی ـ کامپوزیت های لیگنوسلولزی 97
2419 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی صنایع جوب و فرآورده های سلولزی ـ صنایع سلولزی 97
2420 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 97
2421 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت منابع خاک 97
2424 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم دامی 97
2427 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب ـ آبیاری و زهکشی 97
2428 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب ـ سازه های آبی 97
2429 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب ـ منابع آب 97
2430 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب ـ هواشناسی کشاورزی 97
2431 – دانلود سوالات آزمون دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی 97
2432 – دانلود سوالات آزمون دکتری آگروتکنولوژی 97
2433 – دانلود سوالات آزمون دکتری آگروتکنولوژی ـ بذر 97
2434 – دانلود سوالات آزمون دکتری آگروتکنولوژی ـ علوم علف های هرز 97
2435 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی 97
2436 – دانلود سوالات آزمون دکتری اگرواکولوژی 97
2437 – دانلود سوالات آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 97
2438 – دانلود سوالات آزمون دکتری توسعه کشاورزی 97
2439 – دانلود سوالات آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی 97
2440 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی 97
2441 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی جنگل ـ مدیریت جنگل 97
2442 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی جنگل ـ عمران و بهره برداری جنگل 97
2443 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی جنگل ـ علوم زیستی جنگل 97
2444 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات ـ تکثیر و پرورش آبزیان 97
2445 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات ـ فراوری محصولات شیلاتی 97
2447 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات ـ صید و بهره برداری آبزیان 97
2448 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی مرتع 97
2449 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت و کنترل بیابان 97
2450 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آبخیز 97

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری 97 رشته های امتحانی گروه هنر

» دانلود دفترچه شماره 2 (دروس عمومی) کلیه رشته های گروه هنر

2501 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت پروژه و ساخت 97
2502 – دانلود سوالات آزمون دکتری معماری 97
2503 – دانلود سوالات آزمون دکتری شهرسازی 97
2504 – دانلود سوالات آزمون دکتری پژوهش هنر 97
2505 – دانلود سوالات آزمون دکتری مرمت آثار و اشیای تاریخی 97
2506 – دانلود سوالات آزمون دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی 97
2507 – دانلود سوالات آزمون دکتری تئاتر 97

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری 97 رشته های امتحانی گروه دامپزشکی

» دانلود دفترچه شماره 2 (دروس عمومی) کلیه رشته های دامپزشکی

2701 – دانلود سوالات آزمون دکتری جراحی دامپزشکی 97
2702 – دانلود سوالات آزمون دکتری مامائی و بیماریهای تولید مثل دام 97
2703 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیماریهای داخلی دام های کوچک 97
2704 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیماریهای داخلی دام های بزرگ 97
2705 – دانلود سوالات آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی 97
2706 – دانلود سوالات آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 97
2707 – دانلود سوالات آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی 97
2708 – دانلود سوالات آزمون دکتری بهداشت و بیماری های پرندگان 97
2709 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیوشیمی 97
2710 – دانلود سوالات آزمون دکتری بهداشت و بیماری های آبزیان 97
2711 – دانلود سوالات آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی 97
2712 – دانلود سوالات آزمون دکتری بهداشت خوراک دام 97
2713 – دانلود سوالات آزمون دکتری اپیدمیولوژی 97
2714 – دانلود سوالات آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی 97
2715 – دانلود سوالات آزمون دکتری باکتری شناسی 97
2716 – دانلود سوالات آزمون دکتری ویروس شناسی 97
2717 – دانلود سوالات آزمون دکتری قارچ شناسی 97
2718 – دانلود سوالات آزمون دکتری ایمنی شناسی 97
2719 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیوتکنولوژی 97
2720 – دانلود سوالات آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی 97
2721 – دانلود سوالات آزمون دکتری سم شناسی 97
2722 – دانلود سوالات آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی 97
2723 – دانلود سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی
2724 – دانلود سوالات آزمون دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای 97
2725 – دانلود سوالات آزمون دکتری بافت شناسی مقایسه ای 97
2726 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی 97

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری 97 رشته های امتحانی گروه زبان

2801 – دانلود سوالات آزمون دکتری آموزش زبان فرانسه 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2802 – دانلود سوالات آزمون دکتری ادبیات فرانسه 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2803 – دانلود سوالات آزمون دکتری آموزش زبان روسی 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2804 – دانلود سوالات آزمون دکتری آموزش زبان آلمانی 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2805 – دانلود سوالات آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2806 – دانلود سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2807 – دانلود سوالات آزمون دکتری ترجمه 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2808 – دانلود سوالات آزمون دکتری زبان شناسی 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2809 – دانلود سوالات آزمون دکتری فرهنگ و زبان های باستانی 97 , دانلود دفترچه شماره 2

دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه عمومی و زبان آلمانی عمومی

توسط |1396-12-11 15:19:17 +03:30اسفند 4ام, 1396|دسته‌ها: عمومی|برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |39 دیدگاه

39 دیدگاه

 1. سجاد 1397-06-05 در 12:57 پاسخ

  با سلام.
  ابتدا تشکر می کنم از وبلاگ عالی شما، خدا خیرت بد
  بنده چند ساله کنکور دکتری علوم سیاسی روابط بین الملل شرکت می کنم اما متاسفانه رتبه ام طوری نیست که دعوت به مصاحبه بشوم.
  می خواستم بپرسم منابع سوالات دکتری ۹۷ را میشه معرفی کنید که از چه کتبی طرح شدند؟

 2. صبا 1397-05-28 در 00:15 پاسخ

  سلام من میخوام دکترای ادبیات فارسی شرکت کنم بهترین و جامع ترین منابع رو میشه معرفی کنید مخصوصا زبان عمومی و استعداد تحصیلی ممنونم

 3. سمیه 1397-03-01 در 12:13 پاسخ

  باسلام و احترام ، ضمن تشکر از سایت خوبتون ، من میخواستم برای دکتری 98 در رشته جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی شرکت کنم، لطف میکنید راهنمایی کنید که چه کتابهایی باید بخونم. ممنونم

 4. الهام 1396-12-12 در 11:05 پاسخ

  سلام
  من میخوام در آزمون دکترای باغبانی 98 شرکت کنم چه منبعی معرفی میکنید؟

 5. ریحانه 1396-12-11 در 22:07 پاسخ

  سلام و عرض ادب خدمت شما…من گروه فلسفه میخوام امتحان بدم نمیدونم چی باید بخونم …میشه یه راهنمایی بکنید که واسه آزمون دکترام چه کتابی رو بخونم…درضمن برای تقویت استعدادهام باید چیکار کنم که تست رو راحت بزنم..ممنون

 6. visitor93276 1396-12-10 در 13:02 پاسخ

  من درصد تخصصی 17 زبان 40 جی مت 15
  هیچی قبول هستن

 7. مینا 1396-12-09 در 12:43 پاسخ

  سلام و عرض ادب. دیشب که جوابای دکتری روانشناسی اومد و دیدم و با پاسخ هایی که زدم مقایسه کردم انقدر خوشحال شده بودم که تا دیر وقت خوابم نمی برد. من برای تخصصی فقط کتاب جامع دکتری روانشناسی که شما بهم معرفی کردینو خوندم البته طبق گفته شما 2دور کامل خوندمش. درصدهایی که حساب کردم واسه دروس تخصصی قطعا بالای 60 هستم. خواستم ازتون تشکر کنم

  • مدیر سایت 1396-12-09 در 13:30 پاسخ

   سلام کاربر گرامی، خداروشکر، خوشحال شدیم انشاءالله به هدفتون که همون قبولی نهایی در آزمون دکتری هست برسید. نتایج مراحل بعد رو هم بهمون اطلاع بدین حتما. سپاس

   • مینا 1396-12-09 در 13:54 پاسخ

    خیلی ممنون. چشم نتیجه رو اطلاع میدم خدمتتون البته واسه استعداد و زبان کتابایی که گفتینو نشد بخونم یعنی وقت کم داشتم و نشد بخونم خیلی مطمئن نیستم ولی فکر کنم استعداد و زبان رو نهایتا حدود 10-12 درصد زده باشم

 8. سهیلا 1396-12-08 در 23:53 پاسخ

  با سلام

  برادر عزیز جناب آقای “ایمان”، در ارتباط با سوال ۳۲ باید گفت که طبق نظر اساتید حقوق از جمله دکتر کاتوزیان, در این فرض (فرضی که تاریخ فوت هر دو مجهول است اما در هدم یا غرق فوت شده اند) ، طرفین در صورتی از هم ارث می برند که وحدت حادثه وجود داشته باشد یعنی هر دو نفر در یک هدم یا در یک غرق فوت کرده باشند. بنابراین چنانچه در دو حادثه متفاوت فوت شده باشند , از هم ارث نمی برند.

  مراجعه کنید به کتاب ارث دکتر کاتوزیان که توضیح لازم ارایه شده.

  البته که کلید ایراداتی دارد. مثلا پاسخ سوال ۴ و ۲۸ فقه, به صراحت با متن شرح لمعه متفاوت و مغایر است

 9. یاسر 1396-12-08 در 22:56 پاسخ

  سلام
  گروه جزا و جرم شناسی هم کسی هست؟؟
  کلید سوالات بعضا ایرادات فاحش داره

 10. ایمان 1396-12-08 در 21:04 پاسخ

  باسلام.
  صرف نظراز مشکل وقت،پاسخنامه ای که سازمان سنجش دررشته حقوق خصوصی اعلام کردند حداقل ٣٠درصد اشتباه است.من همینجا اعلام میکنم دفترچه Dسوال ٣٢که درخصوص ارث دونفرکه باهم فوت شده وتاریخ فوت هردو مجهول باشد درصورتیکه هدم،یعنی آوارماندن وغرق شدن دلیل فوت باشد هردو متوفی ازهم ارث میبرند،بانهایت تعجب سازمان سنجش درپاسخنامه بیان کرده ازهم ارث نمیبرند؟؟؟؟آقایان عزیز هردو ازهم ارث میبرند.یعنی گزینه ٣ ونه ۴.حداقل ١٠تست دیگر اینجوری وجوددارد.من ازحقوقیا خواهش میکنم بیان نظربدن.ممنون

 11. علی حقوقدان 1396-12-08 در 11:35 پاسخ

  با سلام. آیا کسی هست که دکتری حقوق خصوصی امتحان داده باشه

  • اکبر 1396-12-08 در 18:02 پاسخ

   با سلام بلی.

 12. اشراق 1396-12-08 در 10:54 پاسخ

  سلام
  اگر کسی یادش رفته باشه روی دفترچه سوال اسمش رو بنویسه و امضا کنه ایرادی داره؟
  روی پاسخنامه امضا و اثر انگشت زده اما روی دفتر
  چه سوال یادش رفته. روی دفترچه نوشته عدم امضا به معنی غیبت از جلسه است.
  کسی جوابشو میدونه؟!؟

  • ابوصالح 1396-12-09 در 07:44 پاسخ

   سلام
   مشکلی ایجاد نمی کند

 13. اکبر 1396-12-08 در 07:10 پاسخ

  با سلام و آرزوی موفقیّت روزافزون إلهی برای همه مسؤولین صدیق و دکترین محترم، پیشنهاد می گردد که نظر به تعداد زیاد شرکت کندگان در بعضی از شهرها که اتّفاقاً دانشکده زیر نظر دانشگاه مرکز استان نیز دارند(من جمله شهرستان میانه از استان آذربایجانشرقی)، ضروری است که مسؤولین أمر، چنین شهرهای مُعد را نیز محل آزمون تعیین بفرمایند. متشکّرم.

 14. raziyeh 1396-12-07 در 11:22 پاسخ

  در کنکور دکتری مدیریت دولتی در حق دانشجویان بسیار اجحاف شد، چون بر عکس طرح درس مصوب سازمان سنجش هر کدوم از منابع در سوالات خط مشی گذاری عمومی از بودجه سوال اومده بود و در سوالات نظریه های مدیریت دولتی از سازمان های محلی چندین تست بود که هیچ کدوم مطابق با بخش بندی سازمان سنجش برای این دو درس نبود، بنظرم باید اعتراض کرد تا این سوالات حذف بشن.

 15. آرزو 1396-12-07 در 09:22 پاسخ

  سلام پاسخنامه سوالات را چه طور میشود دریافت کرد .من هرچی جست و جو کردم فق تونستم سوالات را بگیرم .باتشکر

  • مدیر سایت 1396-12-07 در 10:37 پاسخ

   کلید سوالات دکتری 97 فردا در همین صفحه قرار میگیره.

  • مدیر سایت 1396-12-07 در 13:42 پاسخ

   پاسخنامه آزمون دکتری 97 (کلید) روز سه شنبه 08-12-96 منتشر میشود.

  • سعید 1396-12-08 در 11:30 پاسخ

   نیست انگاری

 16. فرشاد 1396-12-06 در 22:18 پاسخ

  سلام
  کسی دکترای آموزش عالی امتحان داده؟

  • تیموری 1396-12-08 در 09:16 پاسخ

   سلام من هم آموزش عالی بودم سوالات راحت بود .
   نبود؟

 17. بابک 1396-12-06 در 15:18 پاسخ

  ممنون از پاسخ مدیر. منظور شهر خودم بودکه پیدا نکردم. اگه قبل از امتحان با این سایت آشنا میشدم قطعا سفارش از این طریق بود باز از همراهی و پاسخ ممنونم منتظر سوالات دفترچه هستم

 18. بابک 1396-12-06 در 14:34 پاسخ

  مدیریت دولتی. کتاب شامل ۱_نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی. ۲- نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی

  • مدیر سایت 1396-12-06 در 14:54 پاسخ

   در این زمینه هایی که فرمودین کتابها و منابع بسیار خوبی در بازار هست! هم به صورت جامع و کنکوری مختص دکتری و هم به صورت تکی و تحلیلی مناسب تکمیل مطالعات و شرح جامع

 19. بابک 1396-12-06 در 14:07 پاسخ

  سلام . من هم با نظر اکبر موافقم. کلا تو موضوع منابع دسترسی برا پایتخت . تمام کتابخانه ها و کتاب فروشی و دانشگاه رو گشتم ک پیدا نکردم .

  • مدیر سایت 1396-12-06 در 14:23 پاسخ

   برای چه رشته ای مشکل تهیه منابع داشتین دوست عزیز؟

 20. اسماعیل 1396-12-06 در 11:32 پاسخ

  با سلام. از بابت گذاشتن لینک ارسال نطر ممنونم. در مورد آزمون به نظرم زمان کم بود. پارسال که برای دروس تخصصی 80 سال در نطر گرفتن بهتر میشد مدیریت کرد. اما امسال که شد 90 تا سوال و خصوصا اینکه این 10 سوال به سخت ترین درس اختصاص داده شده بود واقعا یه بار اضافه ای روی دوش دانشجو میذاره که اول انرژی و وقتشو رو بذاره تا از بین سوالات بررسی کنه کدومها برای پاسخ دهی مناسب تره. من لااقل به 10 – 12 سوال دیگه می تونستم پاسخ بدم. البته درسته که این شرایط برای همه وجود دارده اما به هر حال در مورد بنده باعث شد لااقل 30 درصد از اطلاعاتی که داشتم رو نتونم روی پاسخنامه بیارم.

 21. جانجانی 1396-12-06 در 11:14 پاسخ

  به نام خدا
  درخصوص آزمون دکترا لازم است به جد تجدید نظر محتوایی هم از نظر کیفی وهم ازنظر تخصصی صورت پذیرد به ویزه استعداد تحصیلی

 22. visitor76590 1396-12-06 در 10:06 پاسخ

  مدت پاسخگویی به سوالات ادبیات کم بود سوالها برخلاف سالهای ۹۱تا ۹۶ بسیار سنگین ومبهم بود به نظر شما لازم بود این جور سول بدن!من ۱ سال زحمت کشیدم حقم این نبود

 23. visitor80259 1396-12-06 در 00:59 پاسخ

  با سلام .راجع به سوالات استعداد تحصیلی پیشنهادی داشتم و آن اینکه مربوط به رشته ی تخصصی هر رشته سوال طرح گردد تا هم بازده خوبی داشته باشد و هم تخصص فرد سنجیده شود و هم مربود به حوزه ی تخصص شرکت کنندگان باشد.با سپاس

 24. سمیرا 1396-12-05 در 14:33 پاسخ

  با سلام به دوستان عزیز.
  با توجه به اینکه من مقداری دیر رسیدم سر جلسه ازمون فرم نظر سنجی رو ندادن پر کنم ایا مشکلی پیش میاد؟؟و توی یکی از سایتا دیدم که تا ۱۱ ام فرصته ارسال کنیم نظراتمون رو ولی نمیدونم از چه طریق.ممنون میشم دوستان پاسخ بدن.با ارزوی موفقیت همه شما عزیزان

 25. سهراب عبایس 1396-12-05 در 11:00 پاسخ

  خوب بود

 26. مجید رسول آبادی 1396-12-05 در 10:46 پاسخ

  سلام . اگه میشد امتحان دکتری رو فقط دروس تخصصی میگرفتن به نظر من خیلی بهتر میشد . کسی که دکتر میشه توی رشته خودش باید توی دروس تخصصی خودش مهارت کافی داشته باشه

 27. سهراب عبایس 1396-12-05 در 10:46 پاسخ

  ازمن 97 بسیار خوب بود داوطلب درس نخوانده مشکل سنجش نیست

 28. اکبر عرب زرندی 1396-12-05 در 08:09 پاسخ

  باسلام.من نسبت به سوالات تخصصی به خصوص مدیریت اسلامی به لحاظ منبع مورد استفاده معترض می باشم و به نظر میرسد که دانشجویان و داوطلبانی که به پایتخت نزدیکتر باشند در رابطه با منابع آزمون جلوتر از مناطق و شهرستانهای جنوبی و شرقی باشند.این بی عدالتی را کسی پاسخگو هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دیدگاه خود را بنویسید

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن