دانلود سوالات دکتری 97, دانلود سوالات آزمون دکتری 97, دانلود سوالات آزمون دکترای ۹۷, دانلود سوالات کنکور دکتری 97, دانلود رایگان سوالات دکتری 97, دانلود رایگان دفترچه سوال آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 1397

پاسخنامه آزمون دکتری 97 (کلیک کنید)

در صورتیکه نظری در ارتباط با کنکور دکتری ۹۷ دارید در بخش نظرات همین صفحه (انتهای صفحه) مطرح نمایید.

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری 97 رشته های امتحانی گروه علوم انسانی

» دانلود دفترچه شماره 2 (دروس عمومی) کلیه رشته های علوم انسانی (به غیر از زبان و ادبیات عرب)

2101 – دانلود سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 97
2103 – دانلود سوالات آزمون دکتری جغرافیای سیاسی 97
2104 – دانلود سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری 97
2105 – دانلود سوالات آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 97
2106 – دانلود سوالات آزمون دکتری ژئومورفولوژی 97
2107 – دانلود سوالات آزمون دکتری آب و هواشناسی 97
2108 – دانلود سوالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 97
2110 – دانلود سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات عرب 97  + دفترچه شماره 2
2112 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم اقتصادی 97
2113 – دانلود سوالات آزمون دکتری اقتصاد نفت و گاز 97
2115 – دانلود سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی – مدیریت ورزشی 97
2116 – دانلود سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی ـ فیزیولوژی ورزشی 97
2117 – دانلود سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی ـ آسیب شناسی ورزشی 97
2118 – دانلود سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی ـ رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی 97
2119 – دانلود سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی ـ بیومکانیک ورزشی 97
2121 – دانلود سوالات آزمون دکتری تاریخ ـ تاریخ اسلام 97
2122 – دانلود سوالات آزمون دکتری تاریخ ـ تاریخ ایران بعد از اسلام 97
2123 – دانلود سوالات آزمون دکتری تاریخ ـ تاریخ ایران قبل از اسلام 97
2125 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم اجتماعی 97
2126 – دانلود سوالات آزمون دکتری جمعیت شناسی 97
2127 – دانلود سوالات آزمون دکتری مددکاری اجتماعی 97
2129 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث 97
2130 – دانلود سوالات آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی 97
2131 – دانلود سوالات آزمون دکتری ادیان و عرفان 97
2132 – دانلود سوالات آزمون دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی 97
2133 – دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه و کلام 97
2134 – دانلود سوالات آزمون دکتری فقه شافعی 97
2136 – دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه 97
2137 – دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه منطق 97
2138 – دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه علم 97
2141 – دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت 97
2142 – دانلود سوالات آزمون دکتری برنامه ریزی درسی 97
2143 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت آموزشی 97
2144 – دانلود سوالات آزمون دکتری روانشناسی تربیتی 97
2145 – دانلود سوالات آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی 97
2146 – دانلود سوالات آزمون دکتری آموزش عالی 97
2147 – دانلود سوالات آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 97
2148 – دانلود سوالات آزمون دکتری مشاوره 97
2149 – دانلود سوالات آزمون دکتری سنجش و اندازه گیری 97
2150 – دانلود سوالات آزمون دکتری روانشناسی 97
2153 – دانلود سوالات آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی 97
2154 – دانلود سوالات آزمون دکتری حقوق عمومی 97
2155 – دانلود سوالات آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 97
2156 – دانلود سوالات آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی 97
2157 – دانلود سوالات آزمون دکتری حقوق خصوصی 97
2158 – دانلود سوالات آزمون دکتری حقوق نفت و گاز 97
2160 – دانلود سوالات آزمون دکتری مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 97
2162 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی 97
2163 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت دولتی 97
2164 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت صنعتی 97
2165 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات 97
2166 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک 97
2167 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات 97
2168 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز 97
2169 – دانلود سوالات آزمون دکتری کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی 97
2170 – دانلود سوالات آزمون دکتری گردشگری 97
2171 – دانلود سوالات آزمون دکتری مالی 97
2173 – دانلود سوالات آزمون دکتری حسابداری 97
2175 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم ارتباطات 97
2176 – دانلود سوالات آزمون دکتری باستان شناسی 97
2177 – دانلود سوالات آزمون دکتری محیط زیست 97
2178 – دانلود سوالات آزمون دکتری مطالعات زنان 97
2180 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی 97

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری 97 رشته های امتحانی گروه علوم پایه

» دانلود دفترچه شماره 2 (دروس عمومی) کلیه رشته های علوم پایه

2201 – دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی 97
2202 – دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی نفت 97
2203 – دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی 97
2204 – دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی آبهای زیرزمینی 97
2205 – دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی مهندسی 97
2206 – دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی زیست محیطی 97
2208 – دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی پترولوژی 97
2209 – دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی اقتصادی 97
2210 – دانلود سوالات آزمون دکتری زمین شناسی تکتونیک 97
2211 – دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی ـ شیمی فیزیک 97
2212 – دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی ـ شیمی آلی 97
2213 – دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی ـ شیمی تجزیه 97
2214 – دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی ـ شیمی معدنی 97
2215 – دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی کاربردی 97
2216 – دانلود سوالات آزمون دکتری شیمی ـ شیمی پلیمر 97
2218 – دانلود سوالات آزمون دکتری فیتوشیمی 97
2219 – دانلود سوالات آزمون دکتری هواشناسی 97
2220 – دانلود سوالات آزمون دکتری زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی 97
2221 – دانلود سوالات آزمون دکتری زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی 97
2222 – دانلود سوالات آزمون دکتری زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی 97
2223 – دانلود سوالات آزمون دکتری زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی 97
2224 – دانلود سوالات آزمون دکتری زیست شناسی جانوری – بیوسیستماتیک 97
2225 – دانلود سوالات آزمون دکتری زیست شناسی جانوری ـ سلولی و تکوینی 97
2226 – دانلود سوالات آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی 97
2227 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیوشیمی 97
2228 – دانلود سوالات آزمون دکتری ژنتیک مولکولی 97
2229 – دانلود سوالات آزمون دکتری میکروبیولوژی 97
2230 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیوفیزیک 97
2231 – دانلود سوالات آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی 97
2232 – دانلود سوالات آزمون دکتری آمار 97
2233 – دانلود سوالات آزمون دکتری ریاضی محض 97
2234 – دانلود سوالات آزمون دکتری ریاضی کاربردی 97
2235 – دانلود سوالات آزمون دکتری فیزیک دریا 97
2236 – دانلود سوالات آزمون دکتری زیست شناسی دریا 97
2237 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک 97
2238 – دانلود سوالات آزمون دکتری فیزیک 97
2239 – دانلود سوالات آزمون دکتری فتونیک 97
2240 – دانلود سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک – لرزه شناسی 97
2241 – دانلود سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک – زلزله شناسی 97
2242 – دانلود سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک – الکترومغناطیس 97
2243 – دانلود سوالات آزمون دکتری ژئوفیزیک – گرانی سنجی 97
2244 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و فناوری نانو – نانوشیمی 97
2245 – دانلود سوالات آزمون دکتری ریز زیست فناوری 97
2246 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیوانفورماتیک 97
2247 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم کامپیوتر 97
2248 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم شناختی 97

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری 97 رشته های امتحانی گروه فنی و مهندسی

» دانلود دفترچه شماره 2 (دروس عمومی) کلیه رشته های فنی و مهندسی

2301 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی برق ـ الکترونیک 97
2302 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی برق ـ مخابرات 97
2304 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی برق ـ قدرت 97
2305 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی برق ـ کنترل 97
2307 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ سازه 97
2308 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ زلزله 97
2309 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک 97
2310 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ آب و سازه های هیدرولیکی 97
2311 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ راه و ترابری 97
2312 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ سواحل، بنادر و سازه های دریایی 97
2313 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ مدیریت منابع آب 97
2314 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ حمل و نقل 97
2315 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ مدیریت ساخت 97
2316 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی عمران ـ محیط زیست 97
2317 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری ـ ژئودزی 97
2318 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری ـ فتوگرامتری 97
2319 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری ـ سنجش از دور 97
2320 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری ـ سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) سال 97
2321 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید 97
2322 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک ـ مکانیک جامدات 97
2323 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک ـ دینامیک، کنترل و ارتعاشات 97
2324 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی 97
2330 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی دریا 97
2331 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هوا فضا ـ آیرودینامیک 97
2332 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هوا فضا ـ جلوبرندگی 97
2333 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هوا فضا ـ سازه های هوایی 97
2334 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هوا فضا ـ دینامیک پرواز و کنترل 97
2335 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی معدن ـ اکتشاف 97
2336 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی معدن ـ استخراج 97
2337 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی معدن ـ فرآوری مواد معدنی 97
2338 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی معدن ـ مکانیک سنگ 97
2339 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی پلیمر ـ پلیمر 97
2341 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی پلیمر ـ رنگ 97
2343 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی محیط زیست ـ منابع آب 97
2344 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضلاب 97
2345 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی محیط زیست ـ مواد زائد جامد 97
2346 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی محیط زیست ـ آلودگی هوا 97
2347 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی پزشکی ـ بیوالکتریک 97
2348 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی پزشکی ـ بیومکانیک 97
2349 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی پزشکی ـ بیومتریال 97
2350 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی صنایع 97
2351 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نفت ـ اکتشاف 97
2352 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نفت 97
2354 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار و الگوریتم 97
2355 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر ـ معماری سیستم های کامپیوتری 97
2356 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی 97
2357 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر ـ شبکه و رایانش 97
2358 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات 97
2359 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی مواد و متالورژی 97
2360 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی شیمی 97
2362 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی 97
2363 – دانلود سوالات آزمون دکتری فناوری نانو ـ نانومواد 97
2364 – دانلود سوالات آزمون دکتری فناوری نانو ـ نانوالکتریک 97
2365 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته ای ـ کاربرد پرتوها 97
2366 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته ای ـ راکتور 97
2367 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته ای ـ پرتو پزشکی 97
2369 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته ای ـ گداخت 97
2370 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نساجی ـ تکنولوژی نساجی 97
2371 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نساجی ـ شیمی نساجی و علوم الیاف 97
2372 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی سیستم های انرژی 97

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری 97 رشته های امتحانی گروه کشاورزی و منابع طبیعی

» دانلود دفترچه شماره 2 (دروس عمومی) کلیه رشته های کشاورزی و منابع طبیعی

2401 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی محیط زیست 97
2404 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم 97
2405 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 97
2406 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی باغبانی 97
2412 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی 97
2416 – دانلود سوالات آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی 97
2417 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی ـ بیولوژی و آناتومی 97
2418 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی ـ کامپوزیت های لیگنوسلولزی 97
2419 – دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی صنایع جوب و فرآورده های سلولزی ـ صنایع سلولزی 97
2420 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 97
2421 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت منابع خاک 97
2424 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم دامی 97
2427 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب ـ آبیاری و زهکشی 97
2428 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب ـ سازه های آبی 97
2429 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب ـ منابع آب 97
2430 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب ـ هواشناسی کشاورزی 97
2431 – دانلود سوالات آزمون دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی 97
2432 – دانلود سوالات آزمون دکتری آگروتکنولوژی 97
2433 – دانلود سوالات آزمون دکتری آگروتکنولوژی ـ بذر 97
2434 – دانلود سوالات آزمون دکتری آگروتکنولوژی ـ علوم علف های هرز 97
2435 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی 97
2436 – دانلود سوالات آزمون دکتری اگرواکولوژی 97
2437 – دانلود سوالات آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 97
2438 – دانلود سوالات آزمون دکتری توسعه کشاورزی 97
2439 – دانلود سوالات آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی 97
2440 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی 97
2441 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی جنگل ـ مدیریت جنگل 97
2442 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی جنگل ـ عمران و بهره برداری جنگل 97
2443 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی جنگل ـ علوم زیستی جنگل 97
2444 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات ـ تکثیر و پرورش آبزیان 97
2445 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات ـ فراوری محصولات شیلاتی 97
2447 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات ـ صید و بهره برداری آبزیان 97
2448 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی مرتع 97
2449 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت و کنترل بیابان 97
2450 – دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آبخیز 97

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری 97 رشته های امتحانی گروه هنر

» دانلود دفترچه شماره 2 (دروس عمومی) کلیه رشته های گروه هنر

2501 – دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت پروژه و ساخت 97
2502 – دانلود سوالات آزمون دکتری معماری 97
2503 – دانلود سوالات آزمون دکتری شهرسازی 97
2504 – دانلود سوالات آزمون دکتری پژوهش هنر 97
2505 – دانلود سوالات آزمون دکتری مرمت آثار و اشیای تاریخی 97
2506 – دانلود سوالات آزمون دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی 97
2507 – دانلود سوالات آزمون دکتری تئاتر 97

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری 97 رشته های امتحانی گروه دامپزشکی

» دانلود دفترچه شماره 2 (دروس عمومی) کلیه رشته های دامپزشکی

2701 – دانلود سوالات آزمون دکتری جراحی دامپزشکی 97
2702 – دانلود سوالات آزمون دکتری مامائی و بیماریهای تولید مثل دام 97
2703 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیماریهای داخلی دام های کوچک 97
2704 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیماریهای داخلی دام های بزرگ 97
2705 – دانلود سوالات آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی 97
2706 – دانلود سوالات آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 97
2707 – دانلود سوالات آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی 97
2708 – دانلود سوالات آزمون دکتری بهداشت و بیماری های پرندگان 97
2709 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیوشیمی 97
2710 – دانلود سوالات آزمون دکتری بهداشت و بیماری های آبزیان 97
2711 – دانلود سوالات آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی 97
2712 – دانلود سوالات آزمون دکتری بهداشت خوراک دام 97
2713 – دانلود سوالات آزمون دکتری اپیدمیولوژی 97
2714 – دانلود سوالات آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی 97
2715 – دانلود سوالات آزمون دکتری باکتری شناسی 97
2716 – دانلود سوالات آزمون دکتری ویروس شناسی 97
2717 – دانلود سوالات آزمون دکتری قارچ شناسی 97
2718 – دانلود سوالات آزمون دکتری ایمنی شناسی 97
2719 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیوتکنولوژی 97
2720 – دانلود سوالات آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی 97
2721 – دانلود سوالات آزمون دکتری سم شناسی 97
2722 – دانلود سوالات آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی 97
2723 – دانلود سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی
2724 – دانلود سوالات آزمون دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای 97
2725 – دانلود سوالات آزمون دکتری بافت شناسی مقایسه ای 97
2726 – دانلود سوالات آزمون دکتری بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی 97

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری 97 رشته های امتحانی گروه زبان

2801 – دانلود سوالات آزمون دکتری آموزش زبان فرانسه 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2802 – دانلود سوالات آزمون دکتری ادبیات فرانسه 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2803 – دانلود سوالات آزمون دکتری آموزش زبان روسی 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2804 – دانلود سوالات آزمون دکتری آموزش زبان آلمانی 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2805 – دانلود سوالات آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2806 – دانلود سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2807 – دانلود سوالات آزمون دکتری ترجمه 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2808 – دانلود سوالات آزمون دکتری زبان شناسی 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2809 – دانلود سوالات آزمون دکتری فرهنگ و زبان های باستانی 97 , دانلود دفترچه شماره 2

دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه عمومی و زبان آلمانی عمومی