• خلاصه مباحث اساسی و کاربردی دروس تخصصی دکتری مشاوره در دو جلد کتاب

  • منتخب سوالات دروس تخصصی دکتری مشاوره از 90 تا 97

  • ارائه نکات مهم و کلیدی به صورت طبقه بندی شده

  • شامل تست های تألیفی و شبیه سازی شده دکتری مشاوره