کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فیزیولوژی گیاهی – سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی شامل (ریخت شناسی، تشریح، ریختزایی و اندا م زایی )) و کارشناسی ارشد شامل (تاکسونومی جدید – اکولوژی پوششهای گیاهی – جغرافیای گیاهی و فلور ایران)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری