کتاب جامع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری شامل خلاصه مباحث اساسی و کاربردی از بهترین منابع مرجع و اصلی جغرافیا و برنامه ریزی شهری همراه با نمونه سوالات دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دوره های اخیر و تست های بسیار متنوع و متعدد تألیفی استاندارد