کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری فیزیولوژی گیاهی (زیست شناسی گیاهی) ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فیزیولوژی گیاهی – سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی شامل (ریخت شناسی، تشریح، ریختزایی و اندام زایی)) و کارشناسی ارشد شامل (جذب و انتقال در گیاهان – متابولیسم گیاهی – فتوسنتز)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری

کتاب تست دکتری فیزیولوژی گیاهی