کتاب مجموعه سوالات آزمونهای دکتری بیوشیمی ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ (کتاب تست کنکور دکتری بیوشیمی) با پاسخهای کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (ساختار ماکرو مولکولهای زیستی – آنزیم شناسی – متابولیسم و روشهای بیوشیمی)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری