معرفی منابع دکتری 97 به تفکیک رشته

دکتری علوم سیاسی 97-96

دکتری حقوق 97-96

دکتری زبان عربی 97-96

دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی 97-96

دکتری علوم جغرافیایی 97-96

دکتری الهیات 97-96

دکتری زیست شناسی 97-96

دکتری زمین شناسی 97-96

دکتری مکانیک 97-96

دکتری اقتصاد 97-96

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی 97-96

دکتری علوم تربیتی 97-96

دکتری علوم اجتماعی 97-96

دکتری روانشناسی 97-96

دکتری تاریخ 97-96

دکتری زبان انگلیسی 97-96

دکتری فلسفه 97-96

دکتری باستان شناسی 97-96

دکتری مهندسی عمران 97-96

دکتری ژئوفیزیک 97-96

دکتری کشاورزی و منابع طبیعی 97-96

دکتری صنایع 97-96

دکتری زبان و ادبیات فارسی 97-96

دکتری شهرسازی 97-96