کلید و پاسخنامه کنکور دکتری ۹۷ رشته های امتحانی گروه علوم انسانی

» پاسخنامه دروس عمومی کلیه رشته های علوم انسانی (استعداد تحصیلی، زبان انگلیسی) به غیر از زبان و ادبیات عرب

2101 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 97
2103 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری جغرافیای سیاسی 97
2104 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری 97
2105 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 97
2106 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ژئومورفولوژی 97
2107 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری آب و هواشناسی 97
2108 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 97
2110 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زبان و ادبیات عرب 97  + دفترچه شماره 2
2112 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم اقتصادی 97
2113 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری اقتصاد نفت و گاز 97
2115 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری تربیت بدنی – مدیریت ورزشی 97
2116 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری تربیت بدنی ـ فیزیولوژی ورزشی 97
2117 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری تربیت بدنی ـ آسیب شناسی ورزشی 97
2118 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری تربیت بدنی ـ رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی 97
2119 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری تربیت بدنی ـ بیومکانیک ورزشی 97
2121 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری تاریخ ـ تاریخ اسلام 97
2122 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری تاریخ ـ تاریخ ایران بعد از اسلام 97
2123 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری تاریخ ـ تاریخ ایران قبل از اسلام 97
2125 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم اجتماعی 97
2126 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری جمعیت شناسی 97
2127 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مددکاری اجتماعی 97
2129 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم قرآن و حدیث 97
2130 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی 97
2131 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ادیان و عرفان 97
2132 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی 97
2133 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری فلسفه و کلام 97
2134 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری فقه شافعی 97
2136 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری فلسفه 97
2137 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری فلسفه منطق 97
2138 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری فلسفه علم 97
2141 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت 97
2142 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری برنامه ریزی درسی 97
2143 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مدیریت آموزشی 97
2144 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری روانشناسی تربیتی 97
2145 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی 97
2146 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری آموزش عالی 97
2147 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 97
2148 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مشاوره 97
2149 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری سنجش و اندازه گیری 97
2150 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری روانشناسی 97
2153 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی 97
2154 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری حقوق عمومی 97
2155 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 97
2156 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی 97
2157 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری حقوق خصوصی 97
2158 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری حقوق نفت و گاز 97
2160 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 97
2162 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی 97
2163 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مدیریت دولتی 97
2164 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مدیریت صنعتی 97
2165 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات 97
2166 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک 97
2167 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات 97
2168 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز 97
2169 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی 97
2170 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری گردشگری 97
2171 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مالی 97
2173 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری حسابداری 97
2175 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم ارتباطات 97
2176 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری باستان شناسی 97
2177 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری محیط زیست 97
2178 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مطالعات زنان 97
2180 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی 97

کلید و پاسخنامه کنکور دکتری ۹۷ رشته های امتحانی گروه علوم پایه

» پاسخنامه دروس عمومی کلیه رشته های علوم پایه (استعداد تحصیلی، زبان انگلیسی)

2201 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی 97
2202 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زمین شناسی نفت 97
2203 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی 97
2204 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زمین شناسی آبهای زیرزمینی 97
2205 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زمین شناسی مهندسی 97
2206 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زمین شناسی زیست محیطی 97
2208 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زمین شناسی پترولوژی 97
2209 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زمین شناسی اقتصادی 97
2210 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زمین شناسی تکتونیک 97
2211 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری شیمی ـ شیمی فیزیک 97
2212 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری شیمی ـ شیمی آلی 97
2213 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری شیمی ـ شیمی تجزیه 97
2214 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری شیمی ـ شیمی معدنی 97
2215 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری شیمی کاربردی 97
2216 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری شیمی ـ شیمی پلیمر 97
2218 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری فیتوشیمی 97
2219 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری هواشناسی 97
2220 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی 97
2221 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی 97
2222 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی 97
2223 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی 97
2224 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زیست شناسی جانوری – بیوسیستماتیک 97
2225 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زیست شناسی جانوری ـ سلولی و تکوینی 97
2226 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی 97
2227 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری بیوشیمی 97
2228 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ژنتیک مولکولی 97
2229 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری میکروبیولوژی 97
2230 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری بیوفیزیک 97
2231 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی 97
2232 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری آمار 97
2233 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ریاضی محض 97
2234 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ریاضی کاربردی 97
2235 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری فیزیک دریا 97
2236 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زیست شناسی دریا 97
2237 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک 97
2238 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری فیزیک 97
2239 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری فتونیک 97
2240 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ژئوفیزیک – لرزه شناسی 97
2241 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ژئوفیزیک – زلزله شناسی 97
2242 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ژئوفیزیک – الکترومغناطیس 97
2243 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ژئوفیزیک – گرانی سنجی 97
2244 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم و فناوری نانو – نانوشیمی 97
2245 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ریز زیست فناوری 97
2246 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری بیوانفورماتیک 97
2247 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم کامپیوتر 97
2248 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم شناختی 97

کلید و پاسخنامه کنکور دکتری ۹۷ رشته های امتحانی گروه فنی و مهندسی

» پاسخنامه دروس عمومی کلیه رشته های فنی و مهندسی (استعداد تحصیلی، زبان انگلیسی)

2301 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی برق ـ الکترونیک 97
2302 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی برق ـ مخابرات 97
2304 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی برق ـ قدرت 97
2305 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی برق ـ کنترل 97
2307 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی عمران ـ سازه 97
2308 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی عمران ـ زلزله 97
2309 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک 97
2310 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی عمران ـ آب و سازه های هیدرولیکی 97
2311 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی عمران ـ راه و ترابری 97
2312 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی عمران ـ سواحل، بنادر و سازه های دریایی 97
2313 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی عمران ـ مدیریت منابع آب 97
2314 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی عمران ـ حمل و نقل 97
2315 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی عمران ـ مدیریت ساخت 97
2316 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی عمران ـ محیط زیست 97
2317 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری ـ ژئودزی 97
2318 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری ـ فتوگرامتری 97
2319 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری ـ سنجش از دور 97
2320 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری ـ سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) سال 97
2321 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید 97
2322 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی مکانیک ـ مکانیک جامدات 97
2323 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی مکانیک ـ دینامیک، کنترل و ارتعاشات 97
2324 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی 97
2330 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی دریا 97
2331 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی هوا فضا ـ آیرودینامیک 97
2332 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی هوا فضا ـ جلوبرندگی 97
2333 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی هوا فضا ـ سازه های هوایی 97
2334 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی هوا فضا ـ دینامیک پرواز و کنترل 97
2335 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی معدن ـ اکتشاف 97
2336 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی معدن ـ استخراج 97
2337 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی معدن ـ فرآوری مواد معدنی 97
2338 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی معدن ـ مکانیک سنگ 97
2339 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی پلیمر ـ پلیمر 97
2341 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی پلیمر ـ رنگ 97
2343 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی محیط زیست ـ منابع آب 97
2344 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضلاب 97
2345 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی محیط زیست ـ مواد زائد جامد 97
2346 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی محیط زیست ـ آلودگی هوا 97
2347 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی پزشکی ـ بیوالکتریک 97
2348 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی پزشکی ـ بیومکانیک 97
2349 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی پزشکی ـ بیومتریال 97
2350 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی صنایع 97
2351 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی نفت ـ اکتشاف 97
2352 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی نفت 97
2354 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار و الگوریتم 97
2355 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر ـ معماری سیستم های کامپیوتری 97
2356 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی 97
2357 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر ـ شبکه و رایانش 97
2358 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات 97
2359 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی مواد و متالورژی 97
2360 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی شیمی 97
2362 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی شیمی ـ بیوتکنولوژی 97
2363 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری فناوری نانو ـ نانومواد 97
2364 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری فناوری نانو ـ نانوالکتریک 97
2365 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی هسته ای ـ کاربرد پرتوها 97
2366 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی هسته ای ـ راکتور 97
2367 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی هسته ای ـ پرتو پزشکی 97
2369 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی هسته ای ـ گداخت 97
2370 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی نساجی ـ تکنولوژی نساجی 97
2371 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی نساجی ـ شیمی نساجی و علوم الیاف 97
2372 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی سیستم های انرژی 97

کلید و پاسخنامه کنکور دکتری ۹۷ رشته های امتحانی گروه کشاورزی و منابع طبیعی

» پاسخنامه دروس عمومی کلیه رشته های کشاورزی و منابع طبیعی (استعداد تحصیلی، زبان انگلیسی)

2401 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم و مهندسی محیط زیست 97
2404 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم 97
2405 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 97
2406 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم و مهندسی باغبانی 97
2412 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی 97
2416 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی 97
2417 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی ـ بیولوژی و آناتومی 97
2418 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی ـ کامپوزیت های لیگنوسلولزی 97
2419 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مهندسی صنایع جوب و فرآورده های سلولزی ـ صنایع سلولزی 97
2420 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 97
2421 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مدیریت منابع خاک 97
2424 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم دامی 97
2427 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم و مهندسی آب ـ آبیاری و زهکشی 97
2428 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم و مهندسی آب ـ سازه های آبی 97
2429 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم و مهندسی آب ـ منابع آب 97
2430 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم و مهندسی آب ـ هواشناسی کشاورزی 97
2431 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی 97
2432 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری آگروتکنولوژی 97
2433 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری آگروتکنولوژی ـ بذر 97
2434 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری آگروتکنولوژی ـ علوم علف های هرز 97
2435 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی 97
2436 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری اگرواکولوژی 97
2437 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 97
2438 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری توسعه کشاورزی 97
2439 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی 97
2440 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی 97
2441 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم و مهندسی جنگل ـ مدیریت جنگل 97
2442 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم و مهندسی جنگل ـ عمران و بهره برداری جنگل 97
2443 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم و مهندسی جنگل ـ علوم زیستی جنگل 97
2444 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات ـ تکثیر و پرورش آبزیان 97
2445 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات ـ فراوری محصولات شیلاتی 97
2447 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم و مهندسی شیلات ـ صید و بهره برداری آبزیان 97
2448 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم و مهندسی مرتع 97
2449 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مدیریت و کنترل بیابان 97
2450 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم و مهندسی آبخیز 97

کلید و پاسخنامه کنکور دکتری ۹۷ رشته های امتحانی گروه هنر

» پاسخنامه دروس عمومی کلیه رشته های گروه هنر (استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی)

2501 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مدیریت پروژه و ساخت 97
2502 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری معماری 97
2503 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری شهرسازی 97
2504 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری پژوهش هنر 97
2505 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مرمت آثار و اشیای تاریخی 97
2506 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی 97
2507 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری تئاتر 97

کلید و پاسخنامه کنکور دکتری ۹۷ رشته های امتحانی گروه دامپزشکی

» پاسخنامه دروس عمومی کلیه رشته های گروه دامپزشکی (استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی)

2701 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری جراحی دامپزشکی 97
2702 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری مامائی و بیماریهای تولید مثل دام 97
2703 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری بیماریهای داخلی دام های کوچک 97
2704 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری بیماریهای داخلی دام های بزرگ 97
2705 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی 97
2706 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 97
2707 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی 97
2708 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری بهداشت و بیماری های پرندگان 97
2709 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری بیوشیمی 97
2710 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری بهداشت و بیماری های آبزیان 97
2711 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی 97
2712 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری بهداشت خوراک دام 97
2713 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری اپیدمیولوژی 97
2714 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی 97
2715 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری باکتری شناسی 97
2716 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ویروس شناسی 97
2717 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری قارچ شناسی 97
2718 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ایمنی شناسی 97
2719 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری بیوتکنولوژی 97
2720 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی 97
2721 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری سم شناسی 97
2722 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی 97
2723 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری فیزیولوژی
2724 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای 97
2725 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری بافت شناسی مقایسه ای 97
2726 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی 97

کلید و پاسخنامه کنکور دکتری ۹۷ رشته های گروه زبان

2801 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری آموزش زبان فرانسه 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2802 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ادبیات فرانسه 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2803 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری آموزش زبان روسی 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2804 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری آموزش زبان آلمانی 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2805 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2806 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2807 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ترجمه 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2808 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری زبان شناسی 97 , دانلود دفترچه شماره 2
2809 – پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری فرهنگ و زبان های باستانی 97 , دانلود دفترچه شماره 2

دانلود دفترچه سوال زبان فرانسه عمومی و زبان آلمانی عمومی