انتشارات رویای سبز, خرید کتاب های استخدامی انتشارات رویای سبز