کتاب نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی رشته زبان و ادبیات عرب (دبیری عربی) با پاسخنامه واقعا تشریحی و ذکر نکات مهم و کلیدی و آموزشی در پاسخ های تشریحی

در این کتاب پاسخنامه های آزمون طوری گنجانده شده است که ریشه اصلی مطلب را بیان نماید تا متقاضیان محترم زمان خود را صرف یافتن پاسخ سوالات در منابع ننمایند.

مطابق با سرفصلهای سازمان سنجش