• شامل خلاصه مباحث کاربردی درس شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه
  • شامل 152 تست شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه از آزمون های استخدامی دوره های گذشته
  • دارای پاسخنامه کاملا تشریحی

این کتاب در بخش اول آن شامل خلاصه مباحث کاربردی درس شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه می باشد. در بخش دوم کتاب، تعداد 152 سوال از درس شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه که در آزمون های استخدامی دوره های گذشته مطرح گردیده اند، ارائه شده است و در بخش سوم پاسخنامه کاملا تشریحی برای تمامی سوالات ارائه شده است.

خلاصه مباحث درسی و همچنین پاسخ های تشریحی ارائه شده در این کتاب برگرفته شده از منابع و مراجع اصلی و مهم دانشگاهی درس شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه می باشند. به همین جهت نیاز داوطلب به تهیه و مطالعه کتابهای متعدد دانشگاهی و خلاصه نویسی و نکته برداری از آنها و همچنین جستجوی نمونه سوالات استخدامی درس شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه را مرتفع می نماید.