شیوه آموزش کتاب نکات آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی بدین صورت می باشد که در ابتدا تمام مواد قانون آیین دادرسی کیفری آورده شده است و ذیل هر ماده نکته یا نکات مهم مربوط به آن ماده ارائه شده است و در جاهایی که لازم بوده نکات مربوط به ارتباط آن ماده با آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی و قوانین و مقررات دیگر ذکر شده است. این کتاب مجموعه ای از 1400 نکته مهم آیین دادرسی کیفری می باشد و یکی از بهترین منابع آموزشی و مکمل است که می تواند جهت آمادگی کامل این درس در هر آزمون حقوقی به کار رود.

مشخصات، قیمت و خرید کتاب نکته ها در آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی