کتاب مجموعه پرسش های چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری همراه با پاسخ های تشریحی و کاربردی اثر دکتر شادی عظیم زاده (چاپ جدید – 1397)

شامل بیش از 1700 سوال و به روز شده تا آخرین آزمون های حقوقی