✅ در نظم پرسش و پاسخ

✅ به انضمام نکات جمع بندی

✅ و قانون نموداری