مشخصات و خرید کتاب جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین تألیف دکتر محمد آشوری استاد دانشگاه تهران (ویراست جدید با آخرین اصلاحات)