کتاب مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزا (جزای عمومی و جزای اختصاصی) اثر دکتر شادی عظیم زاده با همکاری علی حدادی شامل بیش از 3300 تست تالیفی و منتخب به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی

ویژه داوطلبان آمون وکالت، قضاء، کارشناسی ارشد و دکتری

بهترین کتاب بانک تست تألیفی جزای عمومی و جزای اختصاصی