دانلود پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد 97پاسخنامه سوالات کنکور ارشد 97, کلید ارشد 97

برای مشاهده سوالات ارشد 97 کلیک کنید

دانلود پاسخنامه رشته های گروه علوم انسانی آزمون ارشد ۹۷

1101 – پاسخنامه سوالات ارشد زبان و ادبیات فارسی 97
1102 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه علوم جغرافیایی 97
1103 – پاسخنامه سوالات ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 97
1104 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه زبان عربی 97
1105 – پاسخنامه سوالات کارشناسی ارشد ارشد علوم اقتصادی 97
1106 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 97
1107 – پاسخنامه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ارشد تاریخ 97
1108 – پاسخنامه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی 97 + پاسخنامه زبان آلمانی / پاسخنامه زبان فرانسه
1109 – پاسخنامه سوالات ارشد زبان های باستانی ایران 97
1110 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه زبان شناسی 97 + دفترچه سوالات زبان فرانسه
1111 – پاسخنامه سوالات ارشد علوم قرآن و حدیث 97
1112 – پاسخنامه سوالات ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی 97
1113 – پاسخنامه سوالات ارشد فلسفه و کلام اسلامی 97
1114 – پاسخنامه سوالات ارشد ادیان و عرفان اسلامی 97
1115 – پاسخنامه سوالات ارشد الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) 97
1116 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه فلسفه 97پاسخنامه زبان آلمانی / پاسخنامه زبان فرانسه
1117 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه علوم تربیتی 97 + پاسخنامه دفترچه زبان فرانسه
1119 – پاسخنامه سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی 97
1120 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه زبان فرانسه 97
1121 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه زبان انگلیسی 97
1122 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه زبان روسی 97
1124 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه زبان آلمانی 97
1125 – پاسخنامه سوالات ارشد مدیریت جهانگردی 97
1126 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه حقوق 97 + دفترچه سوالات زبان فرانسه
1127 – پاسخنامه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه ایران شناسی 97
1128 – پاسخنامه سوالات ارشد آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی 97
1129 – پاسخنامه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه زبان و ادبیات اردو 97
1130 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل 97پاسخنامه زبان آلمانی / پاسخنامه زبان فرانسه
1131 – پاسخنامه سوالات آزمون کارشناسی ارشد مطالعات جهان 97
1132 – پاسخنامه سوالات ارشد باستان شناسی 97
1133 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه روانشناسی 97
1134 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه حسابداری 97
1137 – پاسخنامه سوالات ارشد مطالعات زنان 97
1138 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 97
1139 – پاسخنامه سوالات کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی 97
1142 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه مدیریت 97
1143 – پاسخنامه سوالات ارشد مشاوره 97دفترچه زبان فرانسه
1144 – پاسخنامه سوالات ارشد مدیریت دریایی 97
1145 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه امور فرهنگی 97
1146 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه محیط زیست 97
1148 – پاسخنامه سوالات ارشد مدیریت MBA (مدیریت کسب و کار) 97
1152 – پاسخنامه سوالات ارشد مدرسی معارف اسلامی 97
1153 – پاسخنامه سوالات ارشد مدیریت اطلاعاتی 97
1156 – پاسخنامه سوالات ارشد آماد 97
1160 – پاسخنامه سوالات ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی 97
1161 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین 97

دانلود پاسخنامه رشته های گروه علوم پایه آزمون ارشد ۹۷

1201 – پاسخنامه سوالات ارشد علوم زمین (زمین شناسی) 97
1202 – پاسخنامه سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 97
1203 – پاسخنامه سوالات ارشد شیمی 97
1204 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه فیزیک 97
1205 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه فوتونیک 97
1206 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 97
1207 – پاسخنامه سوالات ارشد آمار 97
1208 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه ریاضی 97
1209 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه علوم کامپیوتر 97
1213 – پاسخنامه سوالات ارشد زیست شناسی گیاهی 97
1214 – پاسخنامه سوالات ارشد زیست شناسی جانوری 97
1215 – پاسخنامه سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم محیط زیست 97
1216 – پاسخنامه سوالات آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا 97
1217 – پاسخنامه سوالات آزمون کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی 97
1218 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه تاریخ و فلسفه علم 97
1219 – پاسخنامه سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم شناختی 97
1220 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه علوم اطلاعاتی 97

دانلود پاسخنامه رشته های گروه فنی و مهندسی آزمون ارشد ۹۷

1251 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه مهندسی برق 97
1253 – پاسخنامه سوالات ارشد مهندسی نفت 97
1255 – پاسخنامه سوالات ارشد مهندسی پلیمر 97
1256 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه مهندسی معماری کشتی 97
1257 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه مهندسی شیمی 97
1258 – پاسخنامه سوالات ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی 97
1259 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه مهندسی صنایع 97
1262 – پاسخنامه سوالات ارشد مهندسی در سوانح طبیعی 97
1263 – پاسخنامه سوالات ارشد مهندسی نقشه برداری 97
1264 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه مهندسی عمران 97
1267 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه مهندسی مکانیک 97
1268 – پاسخنامه سوالات ارشد مهندسی معدن 97
1272 – پاسخنامه سوالات ارشد مهندسی مواد و متالورژی 97
1273 – پاسخنامه سوالات ارشد نانوفناوری – نانومواد 97
1276 – پاسخنامه سوالات ارشد مهندسی فناوری اطلاعات 97
1277 – پاسخنامه سوالات ارشد مهندسی کامپیوتر 97
1279 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه مهندسی هوافضا 97
1283 – پاسخنامه سوالات ارشد مهندسی نساجی 97
1285 – پاسخنامه سوالات ارشد مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی 97
1286 – پاسخنامه سوالات ارشد مهندسی پلیمر – صنایع رنگ 97
1287 – پاسخنامه سوالات ارشد مهندسی طراحی محیط زیست 97
1290 – پاسخنامه سوالات ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت 97
1292 – پاسخنامه سوالات ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 97
1293 – پاسخنامه سوالات ارشد بهداشت – ایمنی و محیط زیست HSE سال 97
1294 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه ایمنی صنعتی 97

دانلود پاسخنامه رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی آزمون ارشد ۹۷

1301 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه مرتع و آبخیزداری 97
1302 – پاسخنامه سوالات ارشد علوم و مهندسی آب 97
1303 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه زراعت و اصلاح نباتات 97
1304 – پاسخنامه سوالات ارشد اقتصاد کشاورزی 97
1305 – پاسخنامه سوالات ارشد علوم و مهندسی باغبانی 97
1306 – پاسخنامه سوالات ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 97
1307 – پاسخنامه سوالات ارشد علوم و مهندسی جنگل (جنگلداری) 97
1308 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 97
1309 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه علوم دام و طیور 97
1311 – پاسخنامه سوالات ارشد علوم و مهندسی شیلات 97
1312 – پاسخنامه سوالات ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 97
1313 – پاسخنامه سوالات ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97
1314 – پاسخنامه سوالات ارشد حشره شناسی کشاورزی 97
1315 – پاسخنامه سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 97
1317 – پاسخنامه سوالات ارشد علوم و مهندسی محیط زیست 97
1319 – پاسخنامه سوالات ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی) 97
1321 – پاسخنامه سوالات ارشد مدیریت کنترل بیابان 97
1322 – پاسخنامه سوالات ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 97
1323 – پاسخنامه سوالات ارشد اکوهیدرولوژی 97
1324 – پاسخنامه سوالات ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی 97
1325 – پاسخنامه سوالات ارشد توسعه روستایی 97
1327 – پاسخنامه سوالات ارشد مدیریت کشاورزی 97
1328 – پاسخنامه سوالات ارشد مهندسی فضای سبز 97

دانلود پاسخنامه رشته های گروه هنر آزمون ارشد ۹۷

1350 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری 97
1351 – پاسخنامه سوالات ارشد طراحی شهری 97
1352 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه معماری 97
1353 – پاسخنامه سوالات ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی 97
1356 – پاسخنامه سوالات ارشد نمایش عروسکی 97
1357 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 97
1358 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه هنرهای تصویری و طراحی 97
1359 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 97
1360 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه هنرهای موسیقی 97
1361 – پاسخنامه سوالات ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 97
1362 – پاسخنامه سوالات ارشد طراحی صنعتی 97
1363 – پاسخنامه سوالات ارشد فرش 97
1364 – پاسخنامه سوالات ارشد طراحی پارچه و لباس 97

دانلود پاسخنامه رشته های گروه دامپزشکی آزمون ارشد ۹۷

1501 – پاسخنامه سوالات ارشد انگل شناسی دامپزشکی 97
1502 – پاسخنامه سوالات ارشد فیزیولوژی دامپزشکی 97
1503 – پاسخنامه سوالات ارشد قارچ شناسی دامپزشکی 97
1504 – پاسخنامه سوالات ارشد بافت شناسی دامپزشکی 97
1505 – پاسخنامه سوالات ارشد باکتری شناسی دامپزشکی 97
1506 – پاسخنامه سوالات ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی 97
1507 – پاسخنامه سوالات ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 97
1509 – پاسخنامه سوالات ارشد بیوشیمی بالینی 97
1510 – پاسخنامه سوالات ارشد سم شناسی 97