• 2000 سوال چهارگزینه ای از آزمونهای کارشناسی ارشد و تستهای تالیفی حسابداری صنعتی به صورت طبقه بندی شده در 12 فصل
  • پاسخ تشریحی تمام تستها در انتهای هر فصل همراه با نکات کلیدی و مهم