منابع دکتری علوم مرتع

منابع دکتری علوم مرتع

منابع دکتری علوم مرتع (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به شرح زیر می باشند:

 1. حسین آذرنیوند، محمدعلی زارع چاهوکی / اصلاح مراتع / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۷
 2. حسین آذرنیوند، آرش ملکیان / بوم شناسی مناطق بیابانی / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۸
 3. محمدرضا ابراهیمی / ارزیابی خط مشی لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی مصوب ۳۱-۰۲-۵۹ شورای انقالب / پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه اموزش عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی / ۱۳۸۵
 4. حسن احمدی، بهرام پیمانی فرد، سید آهنگ کوثر، محمد مهدوی / فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی، جلد دوازدهم: مرتع و آبخیزداری / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۰
 5. محمدحسن ادهمی مجرد / مقایسه سه روش ارزیابی منابع طبیعی / پایان نامه کارشناسی ارشد / دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۸
 6. مسلم رستم پور / سوالات دکتری علوم مرتع دانشگاه آزاد با پاسخ های کاملا تشریحی / نشر پردازش / ۱۳۹۱
 7. حسین ارزانی / تجزیه و تحلیل اکوسیستم های مرتعی / جزوه درسی کارشناسی ارشد مرتعداری / دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۸
 8. حسین ارزانی / تجزیه و تحلیل روش های اندازه گیری مرتع / جزوه درسی کارشناسی ارشد مرتعداری / دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۸
 9. حسین ارزانی / تغذیه دام در مرتع / جزوه درسی کارشناسی ارشد مرتعداری / دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۹
 10. حسین ارزانی / رابطه دام و مرتع / جزوه درسی کارشناسی ارشد مرتعداری / دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۸
 11. حسین ارزانی / کیفیت علوفه و نیاز روزانه دام چراکننده از مرتع / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۸
 12. حسین ارزانی، حسین آذرنیوند / نقش گیاهان علوفه ای و مرتعی در چرخه تولید و ارتباط آن با برنامه ها و سیاست ها در حفظ و تقویت منابع طبیعی کشور / مجموعه مقالات همایش مدیریت مراتع مناطق خشک / مرکز آموزش منابع طبیعی دکتر جوانشیر / کرج / ۱۳۸۴
 13. حسین ارزانی، احسان شهریاری / پایش برای اکولوژی و حفاظت (ترجمه) / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۶
 14. حسین ارزانی، گوردن کینگ، بروس فرستر / کاربرد اطلاعات رقومی ماهواره لندست TM در تخمین تولید و پوشش گیاهی / مجله منابع طبیعی ایران، شماره ۵۰ / ۱۳۷۶
 15. حسین ارزانی، مژگان السادات عظیمی، مهدی فرح پور، سیدحسن کابلی، حمیدرضا میرداوودی / روش های پایش مراتع در اکوسیستم های مناطق خشک، مجله جنگل و مرتع / ۱۳۸۷ / شماره ۳۷
 16. حسین ارزانی، کمال الدین ناصری / چرای دام در مراتع و چراگاه (ترجمه) / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۴
 17. حسین ارزانی، شهرام یوسفی، محمد جعفری، مهدی فرح پور / مدل تعیین شایستگی مراتع برای چرای گوسفند با استفاده از GIS مطالعه موردی منطقه طالقان / مجله محیط شناسی شماره ۳۷ / ۱۳۸۴
 18. فاضل امیری، حسین ارزانی / مدیریت مراتع بر اساس ظرفیت چرا و شاخص پوشش گیاهی (مطالعه موردی: مرتع نیمه خشک قره آقاچ) / مجله علمی و پژوهشی مرتع، شماره ۳ / ۱۳۸۸
 19. محمد جعفر بحرانی / مقدمه ای بر مرتع و مرتع داری / انتشارات آییژ / ۱۳۸۶
 20. مهدی پورهاشمی، محمدرضا مروری مهاجر، محمود زبیری، قوام الدین زاهدی امیری / طبقه بندی رویشگاه با استفاده از آنالیز پوشش گیاهی در جنگل های شاخه زاد بلوط اطراف مریوان / منابع طبیعی ایران، شماره ۵۷ / ۱۳۸۳
 21. علی اکبر جوادی / تجزیه و تحلیل اکوسیستم های مرتعی / جزوه درسی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، / تهران / ۱۳۸۸
 22. محمدرضا چایی چی، محسن محسنی ساروی، آرش ملکیان / اثر لگدکوبی و چرای دام بر ویژگی های فیزیکی خاک و پوشش گیاهی مرتع / مجله منابع طبیعی ایران، شماره ۵۶ / ۱۳۸۲
 23. صادق خلیلیان / تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی اجتماعی حوزه های آبخیز / جزوه درسی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات / تهران / ۱۳۸۷
 24. ابوالقاسم دادرسی سبزواری، ناهید سبزواری / مشارکت مردمی در مدیریت و بهره برداری از مراتع حجت آباد و رحمت آباد شهرستان سبزوار / فصل نامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره ۹ / ۱۳۸۱
 25. مسلم رستم پور / بررسی مفاهیم تنوع زیستی در بوم شناسی گیاهی / سمینار کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۷
 26. مسلم رستم پور / بررسی روابط پوشش گیاهی و برخی از عوامل محیطی در مراتع زیر کوه قاین / پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۷
 27. محمدعلی زارع چاهوکی / جامعه شناسی گیاهی / جزوه درسی کارشناسی ارشد مرتعداری / دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۷
 28. مجید صادقی نیا، حسین ارزانی، ناصر باغستانی میبدی / مقایسه روش های مختلف برآورد تولید در چندگانه مهم بوته ای (مطالعه موردی مراتع استان یزد و اصفهان) / مجله پژوهش و سازندگی، شماره ۱۶ / ۱۳۸۲
 29. علی صالحی، منوچهر زرین کفش، قوام الدین زاهدی امیری / بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ارتباط با گروه های اکولوژیک درختی در سری نم خانه جنگل خیرودکنار / مجله منابع طبیعی ایران، شماره ۵۸ / ۱۳۸۴
 30. علی طویلی / جامعه شناسی گیاهی / جزوه درسی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۵
 31. علی طویلی / جامعه شناسی گیاهی / جزوه درسی کارشناسی ارشد مرتعداری / دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۵
 32. سارا عباسی، سید محسن حسینی، بابک پیله ور، حبیب زارع / اثر حفاظت بر تنوع زیستی گونه های چوبی در منطقه اشتران کوه لرستان / مجله جنگل ایران / ۱۳۸۸
 33. یونس عصری / جامعه شناسی گیاهی (فیتوسوسیولوژی) / انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع / ۱۳۷۴
 34. مرتضی عطری / فیتوسوسیولوژی (جامعه شناسی گیاهی) (ترجمه) / انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع / ۱۳۷۶
 35. عسگر علیزاده، فاطمه مهدوی، نگهدار اسکندری / سیاست های مرتعداری در ایران / انتشارات پونه / ۱۳۸۷
 36. جلیل فرزادمهر / برآورد مشخصه های کمی (تاج پوشش و تولید گیاهی) مراتع در مناطق رویشی استپی و نیمه استپی با استفاده از داده های ماهواره های لندست و اسپات / پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی / ۱۳۸۲
 37. اسداله متاجی، قوام الدین زاهدی امیری / ارتباط بین گروه های اکولوژیک گیاهی و شرایط ادافیک رویشگاه (پژوهش موردی در جنگل خیرودکنار نوشهر) / مجله منابع طبیعی ایران، شماره ۵۹ / ۱۳۸۵
 38. اسداله متاجی، ساسان بابایی کفاکی / بررسی جوامع گیاهی و شرایط فیزیوگرافیکی به منظور تهیه نیم رخ جوامع جنگلی شمال ایران (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار نوشهر) / فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، شماره ۱۴ / ۱۳۸۵
 39. محسن محسنی ساروی / هیدرولوژی مرتع / انتشارات جهاد دانشگاهی واحد مشهد / ۱۳۸۷
 40. شهریار محمدرضایی / رویکرد سیستمی به تجزیه و تحلیل اکوسیستم ها / انتشارات آییژ / ۱۳۸۲
 41. جلال محمودی، قوام الدین زاهدی امیری / ابراهیم عادلی پیش بیجاری، رامین رحمانی / شناسایی گروه های اکولوژیک گیاهی و ارتباط آنها با ویژگی های خاک در جنگل جلگه ای کلارآباد (چالوس) / مجله منابع طبیعی ایران / شماره ۵۸ / ۱۳۸۴
 42. مجید مخدوم فرخنده / شالوده آمایش سرزمین / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۷۸
 43. منصور مصداقی / بوم شناسی گیاهی / انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد / ۱۳۸۴
 44. منصور مصداقی / توصیف و تحلیل پوشش گیاهی (ترجمه) / انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد / ۱۳۸۰
 45. منصور مصداقی / مدیریت مراتع خشک بر مبنای مدل وضعیت حال و انتقال / دومین همایش ملی بیابان زدایی و روش های مختلف بیابان زدایی / کرمان / ۱۳۷۵
 46. منصور مصداقی / مرتعداری در ایران / انتشارات دانشگاه امام رضا (ع) / ۱۳۸۲
 47. محمدرضا مقدم / اکولوژی توصیفی و اماری پوشش گیاهی / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۰
 48. محمدرضا مقدم / اکولوژی گیاهان خاکروی / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۴
 49. محمدرضا مقدم / مرتع و مرتعداری / انتشارات دانشگاه تهران / ۱۳۸۸

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری علوم مرتع در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری علوم مرتع نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.
توسط |1396-11-5 17:59:30 +03:30مرداد 10ام, 1394|دسته‌ها: مجموعه کشاورزی و منابع طبیعی|برچسب‌ها: |2 دیدگاه

2 دیدگاه

 1. ادریس 1394-10-19 در 16:12 پاسخ

  یا خداااااااااا
  چقدر زیاااااااااااااد

 2. مرجان 1394-06-28 در 15:33 پاسخ

  با سلام، سوالات کنکور سراسری دکتری از ده سال گذشته تا کنون با پاسخ تشریحی، همچنین از هر مبحث یکی دو جزوه خوب کفایت میکنه، تعداد خیلی زیاده

دیدگاه خود را بنویسید