تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها تألیف محمدرضا متدین نشر جهش

تحصیلات تکمیلی / محصولات / گروه فنی و مهندسی / مهندسی برق / تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها تألیف محمدرضا متدین نشر جهش

تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها تألیف محمدرضا متدین نشر جهش

۲۷,۰۰۰ تومان

موجود در انبار

 • شرح جامع و کامل تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها
 • نکات مهم و کلیدی بضورت طبقه‌بندی شده در هر فصل و مبحث
 • سوالهای تألیفی طبقه‌بندی شده در هر فصل با حل کاملا تشریحی
 • نمونه سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد با پاسخهای کاملا تشریحی
 • استفاده از روابط منحصربفرد و راهبردی جهت بالا بردن سرعت عمل در تست‌زنی

موجود در انبار

توضیحات

کتاب شرح جامع تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها تألیف محمدرضا متدین (ویراست دوم – چاپ دوم) مرکز نشر جهش شامل:

 • شرح جامع و کامل تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها
 • نکات مهم و کلیدی بضورت طبقه‌بندی شده در هر فصل و مبحث
 • سوالهای تألیفی طبقه‌بندی شده در هر فصل با حل کاملا تشریحی
 • نمونه سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد با پاسخهای کاملا تشریحی
 • استفاده از روابط منحصربفرد و راهبردی جهت بالا بردن سرعت عمل در تست‌زنی

فهرست مطالب کتاب تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها:

فصل اول: معرفی سیگنال‌ها و سیستم‌ها

 1. تعریف سیگنال
 2. سیگنالهای پیوسته و گسسته در زمان
 3. سیگنال‌های زوج و فرد
 4. سیگنال با تقارن نیم‌موج
 5. انرژی سیگنال
 6. توان متوسط سیگنال
 7. رابطه انرژی و توان سیگنال
 8. انرژی و توان سیگنال‌های پایه
 9. معرفی سیگنال‌های مهم زمان پیوسته
 10. توابع تکه خطی
 11. معرفی سیگنال‌های مهم زمان گسسته
 12. تفاوت سیگنال‌های e(j won) با e(j wot)
 13. سیگنال‌های متناوب
 14. تبدیلات خطی سیگنال زمان پیوسته
 15. تبدیلات خطی سیگنال زمان گسسته
 16. اتصال سیستم‌ها
 17. خواص اساسی سیستم‌ها
 18. سیستم بدون حافظه
 19. سیستم خطی
 20. سیستم نمواً خطی
 21. سیستم علی
 22. سیستم تغییرناپذیر با زمان
 23. سیستم معکوس‌پذیر
 24. سیستم پایدار
 25. بررسی سیستم‌های خطی
 26. قضایای سیستم‌های خطی

فصل دوم: سیستم‌های خطی تغییرناپذیر با زمان

 1. سیستم LTI
 2. روش‌های محاسبه انتگرال کانولوشن
 3. جدول کانولوشن
 4. خواص کانولوشن در سیستم‌های ‌LTI
 5. کانولوشن با ضربه و مشتقات ضربه
 6. پاسخ پله سیستم
 7. کانولوشن سیگنال‌های متناوب
 8. قضایای سیستم‌های LTI
 9. معادلات تفاضلی خطی با ضرایب ثابت
 10. حل معادلات تفاضلی به روش بازگشتی
 11. پاسخ همگن
 12. سیستم‌های FIR
 13. سیستم‌های IIR
 14. معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت
 15. همبستگی بین دو سیگنال
 16. ویژگی‌های اساسی تابع همبستگی
 17. سیستم‌های خطی تغییرپذیر با زمان
 18. نمایش دیاگرام بلوکی

فصل سوم: تحلیل فوریه سیگنال‌های زمان پیوسته

 1. سری فوریه مثلثاتی سیگنال‌های متفاوت
 2. سری فوریه کسینوسی
 3. سری فوریه سینوسی
 4. سری فوریه مثلثاتی فشرده
 5. سری فوریه نمایی
 6. همگرایی سری فوریه
 7. خواص سری فوریه
 8. توان سیگنال متناوب
 9. جدول خواص سری فوریه
 10. عبور سیگنال متناوب از سیستم LTI
 11. تبدیل فوریه
 12. همگرایی تبدیل فوریه
 13. طیف تبدیل فوریه
 14. رابطه تبدیل فوریه و سری فوریه
 15. تبدیل فوریه سیگنال‌های پایه
 16. خواص تبدیل فوریه
 17. انرژی سیگنال
 18. تبدیل فوریه سیگنال‌های متفاوت
 19. تبدیل هیلبرت
 20. جدول خواص تبدیل فوریه
 21. تحلیل فوریه به کمک تبدیل فوریه
 22. پاسخ فرکانسی سیستم‌های LTI
 23. اعوجاج سیگنال در حین انتقال
 24. فیلترهای ایده‌آل
 25. کاربرد تبدیل هیلبرت
 26. تابع همبستگی در حوزه فرکانس
 27. وارون‌پذیری

فصل چهارم: تحلیل فوریه سیگنال‌های زمان گسسته

 1. سیگنال زمان گسسته متناوب
 2. سری فوریه زمان گسسته
 3. همگرایی سری فوریه
 4. پدیده گیبس
 5. خواص سری فوریه
 6. توان سیگنال
 7. جدول خواص سری فوریه زمان گسسته
 8. سری فوریه و سیستم‌های LTI
 9. تابع ویژه e(j wn)
 10. تبدیل فوریه
 11. همگرایی تبدیل فوریه
 12. محاسبه ضرایب DFS به کمک تبدیل فوریه
 13. تبدیل فوریه سیگنال‌های متناوب
 14. تبدیل فوریه چند سیگنال پایه
 15. خواص تبدیل فوریه
 16. انرژی سیگنال
 17. تبدیل هیلبرت
 18. جدول خواص تبدیل فوریه زمان گسسته
 19. تحلیل سیستم به کمک تبدیل فوریه
 20. پاسخ فرکانسی سیستم LTI
 21. فیلترهای ایده‌آل فرکانس
 22. وارون‌پذیری

فصل پنجم: نمونه‌برداری

 1. نمونه‌برداری متناوب
 2. نمونه‌برداری با قطار ضربه
 3. بازسازی سیگنال زمان پیوسته
 4. نمونه‌برداری طبیعی
 5. قضیه نمونه‌برداری نایکوئیست برای سیگنال‌های پایین‌گذر
 6. قضیه نمونه‌برداری یکنواخت برای سیگنال‌های میان‌گذر
 7. پردازش گسسته سیگنال‌های زمان پیوسته

فصل ششم: تبدیل لاپلاس در تحلیل سیگنال‌های زمان پیوسته

 1. تعریف تبدیل لاپلاس
 2. ناحیه همگرایی تبدیل لاپلاس
 3. خواص ناحیه همگرایی
 4. تعریف صفر و قطب و دیاگرام صفر و قطب
 5. تبدیل لاپلاس دوطرفه چند سیگنال
 6. خواص تبدیل لاپلاس
 7. جدول خواص تبدیل لاپلاس
 8. عکس تبدیل لاپلاس
 9. تحلیل سیستم‌های LTI به کمک تبدیل لاپلاس
 10. محاسبه اندازه پاسخ فرکانسی
 11. تابع تبدیل سیستم‌های LTI
 12. وارون سیستم‌های LTI
 13. سیستم‌های مینیمم‌فاز
 14. توصیف سیستم به کمک معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت
 15. نمایش بلوک دیاگرامی سیستم
 16. اتصالات اصلی بلوک‌ها
 17. طراحی سیستم‌ LTI علی
 18. مکان هندسی فیلترهای ایده‌آل
 19. تابع خود همبستگی

فصل هفتم: تبدیل Z در تحلیل سیگنال‌های زمان گسسته

 1. تبدیل Z
 2. ناحیه همگرایی تبدیل Z
 3. تبدیل Z دنباله‌های متداول
 4. تعریف صفر و قطب و دیاگرام صفر و قطب
 5. محل استقرار قطب و رفتار زمانی سیگنال‌های علی
 6. خواص ناحیه همگرایی
 7. تبدیل Z معکوس
 8. روش‌های تبدیل Z
 9. خواص تبدیل Z
 10. جدول خواص تبدیل Z
 11. تحلیل سیستم‌های‌ LTI به کمک تبدیل Z
 12. سیستم‌‌های LTI علی
 13. سیستم‌‌های LTI پایدار
 14. سیستم‌‌های LTI علی و پایدار
 15. سیستم‌‌های LTI معکوس
 16. سیستم‌های تمام‌گذر
 17. بررسی خواص سیستم‌ها به کمک نمودار صفر و قطب
 18. توصیف سیستم به کمک معادلات تفاضلی خطی با ضرایب ثابت
 19. بررسی سیستم‌های LTI بر حسب قطبهای H(z)
 20. بلوک دیاگرام سیستم‌های LTI علی
 21. تبدیل Z یک‌طرفه
 22. جدول تبدیل Z یک‌طرفه

فصل هشتم: آزمون دانشگاه‌های سراسری و آزاد

 • سؤالات آزمون دانشگاه سراسری و آزاد سال 90 به همراه پاسخ تشریحی

اطلاعات بیشتر

وزن 717 g
» شرح درس:

شرح کامل تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها

» نکات مهم:

ارائه نکات مهم و کلیدی بصورت طبقه‌بندی شده در هر فصل و مبحث

» مثال و تمرین:

مثالها و تمرین‌های متنوع و متعدد در بین مباحث فصول

» سوالات دانشگاه سراسری:

دارد – در انتهای هر فصل

» سوالات دانشگاه آزاد:

دارد – در انتهای هر فصل

» تست‌های تألیفی:

دارد – در انتهای هر فصل

» پاسخ تشریحی:

حل کاملا تشریحی کلیه مثالها و تمرینها و سوالات

» معرفی منابع:

دارد

» مؤلف / مؤلفان:

محمدرضا متدین

» ناشر:

مرکز نشر جهش

» نوبت چاپ:

ویراست دوم – چاپ دوم – 1391

» تعداد صفحات:

483 صفحه قطع وزیری

» شابک:

978-964-178-357-2

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها تألیف محمدرضا متدین نشر جهش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

تحصیلات تکمیلی

واحد پشتیبانی: 02166972595
واحد فروش: 02166972678
تماس: 9 تا 17 شنبه تا چهارشنبه (بغیر از تعطیلات)

ایمیل: support.aen@gmail.com

کانال تلگرام: https://t.me/tahsilatetakmili

سایت: https://www.tahsilatetakmili.com

آی دی تلگرام: (آی‌دی تلگرام فقط جهت مشاوره منابع، سوالات قبل از خرید و موارد فنی سایت)
tahsilatetakmili24@