خلاصه مباحث کارشناسی ارشد اقتصاد خرد

تحصیلات تکمیلی / محصولات / گروه علوم انسانی / مدیریت / خلاصه مباحث کارشناسی ارشد اقتصاد خرد

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد اقتصاد خرد

۳۰,۰۰۰ تومان

موجود در انبار

 • شرح کامل درس بهمراه بیش از ۹۰۰ سوال طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی
 • قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد و مدیریت

موجود در انبار

شناسه محصول: 2538 دسته: برچسب: ,

توضیحات

کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد اقتصاد خرد شامل:

 • شرح کامل درس بهمراه بیش از ۹۰۰ سوال طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی
 • قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد و مدیریت

بخشی از مقدمه مؤلف کتاب:

کتاب حاضر مشتمل بر ۸ فصل است که هر یک از فصول آن دارای مباحث درسی کامل به همراه نکات کلیدی آن فصل بوده و نکات کلیدی مزبور، پوشش دهنده جواب تستهای کنکور می باشد. علاوه بر موارد فوق جهت آگاهی و ارزیابی داوطلبان عزیز، نمونه تست های طبقه بندی شده کنکورهای مختلف گذشته و تست های طرح ریزی شده متنوع به همراه پاسخ های تشریحی در پایان هر فصل ضمیمه شده، که قابل توجه و تعمق است. با مطالعه تست های مزبور، داوطلبان گرامی می توانند آمادگی خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده و موفقیت خود را تضمین نمایند.

بهمراه بخش معرفی منابع کارشناسی ارشد اقتصاد خرد در انتهای کتاب

فهرست مطالب کتاب:

کلیات و مفاهیم علم اقتصاد

 1. نیاز و مسأله انتخاب
 2. کالاها به عنوان وسیله ارضای نیاز
 3. منابع کمیاب
 4. عوامل تولید
 5. پاداش عوامل تولید
 6. عوامل تولید و کمیابی
 7. مسائل اساسی اقتصادی
 8. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان
 9. اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری
 10. تحلیل قیاسی و تحلیل استقرائی
 11. منحنی امکانات تولید (P.P.C)
 12. مدار ساده اقتصادی
 13. نکات کلیدی فصل اول
 14. تست های فصل اول بهمراه پاسخنامه تشریحی

عرضه، تقاضا و تعادل بازار

 1. بازار
 2. تقاضا
 3. استثنائات قانون تقاضا
 4. عوامل مؤثر در تقاضا
 5. تقاضای انفرادی برای یک کالا
 6. تغییر در تقاضای مصرفی (انتقال منحنی تقاضا)
 7. تقاضای بازار برای یک کالا
 8. کمیابی و تقاضا
 9. عرضه
 10. عرضه انفرادی یک کالا
 11. منحنی عرضه انفرادی برای یک کالا
 12. عوامل مؤثر در عرضه
 13. جابجایی منحنی عرضه
 14. عرضه بازار برای یک کالا
 15. منحنی های عرضه کوتاه مدت و بلند مدت
 16. عادل
 17. ساز و کار قیمت ها و دست نامرئی بازار
 18. مازاد مصرف کننده
 19. تغییر در منحنی های عرضه و تقاضا
 20. تئوری تار عنکبوتی
 21. نکات کلیدی فصل دوم
 22. تست های فصل دوم بهمراه پاسخنامه تشریحی

کشش ها و کاربرد آنها

 1. کشش قیمتی تقاضا
 2. کالاهایی که دارای تقاضای با کشش هستند
 3. کشش خطی (کشش کمانی)
 4. کشش نقطه ای
 5. کشش و مخارج کل
 6. عوامل مؤثر در کشش قیمتی تقاضا
 7. کشش درآمدی تقاضا
 8. کشش ارتباطی (متقاطع یا ضربدری) تقاضا
 9. کشش عرضه
 10. کشش جانشینی
 11. رابطه کشش قیمتی با مالیات و یارانه
 12. انواع کالا
 13. نکات کلیدی فصل سوم
 14. تست های فصل سوم بهمراه پاسخنامه تشریحی

نظریه مطلوبیت و رفتار مصرف کننده

 1. مطلوبیت
 2. اندازه گیری مطلوبیت
 3. مطلوبیت کل (TU) و مطلوبیت نهایی (MU)
 4. قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی
 5. تعادل مصرف کننده
 6. تعادئل مصرف کننده از نظر جبری
 7. استخراج منحنی تقاضای فرد
 8. مبادله و مطلوبیت نهخایی
 9. روابط مکملی و جانشینی
 10. جابجائی منحنی مطلوبیت نهایی
 11. عوامل مؤثر بر مطلوبیت مصرف کننده
 12. نکات کلیدی فصل چهارم
 13. تست های فصل چهارم بهمراه پاسخنامه تشریحی

منحنی های بی تفاوتی و رفتار مصرف کننده

 1. اصول متعارف منحنی های بی تفاوتی (اصول حاکم بر رفتار مصرف کننده)
 2. نرخ نهایی جانشینی
 3. منحنی بی تفاوتی، خط بودجه و نقطه تعادل مصرف کننده
 4. نقطه تعادل (نقطه بهینه مصرف کننده)
 5. حالات خاص منحنی بی تفاوتی مصرف کننده
 6. مبادله
 7. انتقال خط بودجه
 8. منحنی درآمد-مصرف (I.C.C) و منحنی انگل
 9. دوران خط بودجه
 10. منحنی قیمت-مصرف (P.C.C) و منحنی تقاضای انفرادی-دوران خط بودجه AB
 11. اثرات جانشینی و درآمدی تغییرات قیمت
 12. نکات کلیدی فصل پنجم
 13. تست های فصل پنجم بهمراه پاسخنامه تشریحی

تابع تولید، تعادل و هزینه های تولید

 1. قانون بازده نهایی نزولی
 2. توید با دو نهاده متغیر
 3. منحنی تولید یکسان (منحنی متساوی التوالید)
 4. ویژگی های منحنی تولید یکسان
 5. نرخ نهایی جانشینی فنی (MRTS)
 6. منحنی هزینه یکسان
 7. تعادل تولید کننده-خط هزینه یکسان
 8. مسیر توسعه (مسیر گسترش)
 9. تابع تولید
 10. مفهوم کشش تولید نسبت به سرمایه و کار
 11. هزینه های تولید
 12. هزینه های تولید در کوتاه مدت
 13. هزینه های متوسط تولید
 14. هزینه نهایی (MC)
 15. منحنی های هزینه کل، هزینه متوسط و هزینه نهایی
 16. هزینه های تولید در بلند مدت
 17. منحنی هزینه نهایی بلند مدت
 18. منحنی هزینه کل بلند مدت
 19. دلایل اقتصادی نزول و صعود AC و LAC
 20. نکات کلیدی فصل شش
 21. تست های فصل ششم بهمراه پاسخنامه تشریحی

بازار

 1. شرایط بازار رقابت کامل
 2. تعیین قیمت در بازار آنی (لحظه ای)
 3. روش حداکثر نمودن سود در بازار رقابت کامل
 4. تعادل در کوتاه مدت در بازار رقابت کامل
 5. تعادل در بلند مدت در بازار رقابت کامل
 6. سود یا زیان در کوتاه مدت و تعیین نقطه تعطیل بنگاه در بازار رقابت کامل
 7. منحنی عرضه کوتاه مدت بنگاه در بازار رقابت کامل
 8. صنایع با هزینه های ثابت، فزاینده و کاهنده (منحنی های عرضه افقی، صعودی و نزولی بلند مدت)
 9. مزایا و معایب بازار رقابت کامل
 10. بازار رقابت انحصاری
 11. ویژگی های بازار رقابت انحصاری
 12. روش حداکثر نمودن سود در بازار رقابت انحصاری
 13. سود یا زیان در کوتاه مدت در بازار رقابت انحصاری
 14. دوره بلند مدت در بازار رقابت انحصاری
 15. اثرات اقتصادی بازار رقابت انحصاری
 16. بازار انحصار کامل
 17. ویژگی های بازار انحصار کامل
 18. هزینه ها و درامدها در بازار انحصار کامل
 19. تعادل کوتاه مدت (روش کل) و حاکثر سود در بازار انحصار کامل
 20. تعادل کوتاه مدت در بازار انحصار کامل (روش نهایی)
 21. تعادل بلند مدت در شرایط انحصار کامل
 22. تنظیم انحصار
 23. تبعیض قیمت در بازار انحصار کامل
 24. بازار انحصار چند جانبه
 25. ویژگی های بازار انحصار چند جانبه
 26. تعیین قیمت در بازار انحصار چند جانبه
 27. تعادل بلند مدت در بازار انحصار چند جانبه
 28. بهینه پارتو
 29. نکات کلیدی فصل هفتم
 30. تست های فصل هفتم بهمراه پاسخنامه تشریحی

بازار عوامل تولید

 1. حداقل نمودن هزینه منابع تولیدی
 2. شرط حداکثر سازی سود
 3. ارزش پولی تولید نهایی
 4. حداکثر سازی سود از نظر جبری در کوتاه مدت
 5. حداکثر سازی سود از نظر جبری در بلند مدت
 6. منحنی تقاضای عامل تولید در بلند مدت
 7. منحنی بلند مدت تقاضای کار در بازار
 8. سهم نسبی عوامل در کل تولید
 9. عوامل مؤثر در کشش تقاضای منبع تولیدی
 10. انحصار در فروش کالا
 11. منحنی تقاضای یک عامل متغیر
 12. منحنی تقاضای بلند مدت کار برای انحصارگر
 13. انحصار خرید منابع تولید
 14. انحصار خرید با چند عامل متغیر تولید در بلند مدت
 15. نکات کلیدی فصل هشتم
 16. تست های فصل هشتم بهمراه پاسخنامه تشریحی

توضیحات تکمیلی

وزن540 g
» شرح درس:

تشریح درس بهمراه نکات مهم و کلیدی

» تست‌های تألیفی:

دارد – بیش از 900 سوال طبقه بندی شده

» پاسخ تشریحی:

دارد

» معرفی منابع:

دارد

» مؤلف / مؤلفان:

پریسا شاه نظری شاهرضایی

» ناشر:

انتشارات پردازش

» تعداد صفحات:

370 صفحه قطع وزیری

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خلاصه مباحث کارشناسی ارشد اقتصاد خرد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

تحصیلات تکمیلی

واحد پشتیبانی: 02166972595
واحد فروش: 02166972678
تماس: 9 تا 17 شنبه تا چهارشنبه (بغیر از تعطیلات)

ایمیل: support.aen@gmail.com

کانال تلگرام: https://t.me/tahsilatetakmili

سایت: https://www.tahsilatetakmili.com

آی دی تلگرام: (آی‌دی تلگرام فقط جهت مشاوره منابع، سوالات قبل از خرید و موارد فنی سایت)
tahsilatetakmili24@