توضیحات

کتاب مبانی سازمان و مدیریت تألیف دکتر خضراله متاجی

پیشگفتار کتاب:

قلمرو سازمان و مدیریت به عنوان علمی نوظهور که از عمر سازمانی آن بیش از یک قرن نمی گذرد با اقبال روزافزون دانش پژوهان مواجه است و از طرفی مدیریت به عنوان یک رشته علمی، تخصصی و دانشگاهی از ابتدای قرن بیستم میلادی ظهوری چشمگیر در بین علوم مختلف داشته است و تاکنون تحول و تکامل درخور توجه یافت.

برخی از پژوهشگران، سابقه «مدیریت» را به آغاز پیدایش انسان نسبت می دهند و بر این باورند که «هنر مدیریت» با شکل گیری نهاد خانوادگی مطرح شده است. این پدیده، عمری به درازای تاریخ خلقت دارد. چون از روزی که بشر، قدم در غارهای سنگی گذاشت و برای فرار از حوادث آن روزگار، فرار از حملات حیوانات درنده و گوشتخوار، یا رهایی از گرمای تابستان و سرمای زمستان به غارها پناه برد که تا امروز همچنان وجود دارد. گاهی سازنده و کارآمد و زمانی دیگر مخرب و ناسازگار، جریانی که بی هیچ تردید تا فردا و فرداهای بسیار دیگری هم در برابر اقوام و ملت های بیشمار جهان عرض اندام خواهد کرد.

ظهور سازمانهای اجتماعی و گسترش روزافزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است. و به این ترتیب و با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود. بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است. به این بهانه کتاب حاضر تحت عنوان مبانی سازمان و مدیریت در هفت فصل زیر تدوین شده است. مطالب این کتاب طوری تنظیم شده که می تواند مورد استفاده «مدیران»، «دانش پژوهان مدیریت» و «دانشجویان» عزیز در رشته های «مدیریت دولتی»، «مدیریت بازرگانی»، «مدیریت صنعتی»، «حسابداری»، «مدیریت آموزشی»، «اقتصاد» و نظایر آن در تحت عنوان «اصول و مبانی سازمان و مدیریت»، «اصول سرپرستی» و «سرپرستی سازمان» و دیگر عناوین مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مطالب کتاب:

تعاریف و مفاهیم مدیریت و سازمان

 1. تعریف مدیریت
 2. تعریف سازمان
 3. نظریه ها و اهداف سازمانی
 4. صف و ستاد و وظایف آن
 5. رهبری و وطایف آن
 6. تفاوت مدیر با رهبر

رهیافت های عمده در سیر تکوین نظریه های سازمان و مدیریت

 1. سیر تحول علم مدیریت
 2. رهیافت های عمده در سیر تکوین نظریه های سازمان و مدیریت
 3. عصر کلاسیکها یا سنتی مدیریت
 4. عصر نئوکلاسیکها
 5. عصر نوین مدیریت
 6. تئوریهای مختلف با نگرش اقتضایی
 7. نظریه های مشهور در رفتار مدیریت

خلاقیت و نوآوری

 1. تعریف خلاقیت
 2. تعریف نوآوری
 3. تکنیکهای توسعه خلاقیت گروهی

اصول مدیریت

 1. برنامه ریزی
 2. فرآیند مدیریت بر مبنای هدف
 3. اهداف سازمانی
 4. برنامه ریزی استراتژیک
 5. برنامه و سازمان
 6. تصمیم گیری
 7. تئوریهای تصمیم گیری
 8. تصمیم گیری گروهی
 9. سازماندهی
 10. مبانی سازماندهی
 11. الگوی ساختاری
 12. هماهنگی
 13. اصول ایجاد هماهنگی
 14. ارتباطات
 15. نقش و اهمیت ارتباطات
 16. نقش ارتباطات در سازمان
 17. رهبری
 18. تئوریهای رهبری
 19. سبکهای عمده رهبری
 20. کنترل
 21. نظام کنترل در مدیریت
 22. مدیریت عملکرد
 23. دیدگاه های کنترلی
 24. انگیزش
 25. نظریات معاصر انگیزش
 26. مدیریت مبتنی بر هدف

مروری مختصر بر رفتار سازمانی

 1. مفهوم رفتار سازمان
 2. مدیریت و تعارض
 3. مبانی رفتار فرد
 4. مبانی رفتار گروه

مروری مختصر بر مدیریت منابع انسانی

 1. ماهیت مدیریت منابع انسانی
 2. سیر تکوینی مدیریت منابع انسانی
 3. اهداف و وظایف مدیریت منابع انسانی
 4. سیاستها و خط مشی مدیریت منابع انسانی
 5. آموزش و توسعه منابع انسانی

مروری بر نظریات مهم مدیریت