دروس دکتری مدیریت مالی

تحصیلات تکمیلی / دروس دکتری مدیریت مالی

دروس دکتری مدیریت مالی به شرح زیر می باشند:

  • مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

  • اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

  • آمار و کاربردآن در مدیریت

  • مبانی سازمان و مدیریت

  • بازارها و نهادهای مالی