• شرح تمام مواد قانون مدنی بر پایه نظرات دکترین حقوق مدنی (دکتر امامی، دکتر شهیدی، دکتر کاتوزیان، دکتر صفایی و دکتر لنگرودی)
  • ذکر نظرات اختلافی و انتخاب نظر صائب در آزمون‌های حقوقی
  • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  • نظریه‌های شورای نگهبان
  • آراء وحدت رویه

و برای اولین بار تطبیق مواد قانون مدنی با قوانین مرتبط

کتاب شرح دکترین قانون مدنی در واقع شرحی یک‌دست و جامع بر مواد قانون مدنی، با چند محوریت اصلی است:

محور اول، نظرات دکترین: آسمان حقوق مدنی بسیار بزرگ است، همین بزرگی باعث شده که اختلاف نظرهای زیادی در بین دکترین حقوق مدنی ایجاد شود، که هر کدام از این نظرات یا بر پایه فقه هستند یا ناشی از عدالت و ظاهر قانون. در این کتاب در ذیل هر ماده نظرات اختلافی (همراه نام موافقین) با فونتی بزرگتر بیان شده است.

محور دوم، شرح مواد (جدا از نظرات اختلافی): هر آنچه در شرح مواد در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است تشریحی است که دکترین (مرحوم دکتر امامی، مرحوم دکتر شهیدی، مرحوم دکتر کاتوزیان، دکتر صفایی و دکتر لنگرودی) در کتب خود بر مواد قانون مدنی انجام داده‌اند و بدون دخل و تصرف وارد این کتاب شده است

محور سوم، ارتباط مواد: بین مواد قانون مدنی و سایر قوانین ارتباط محتوائی وجود دارد. به عنوان مثال مادۀ 269 قانون مدنی با ماده 267 قانون مدنی مرتبط است. در ذیل مواد (در یک مستطیل) مواد مرتبط با آن ماده درج شده است.

محور چهارم، تشریح آموزشی مواد: سعی بر این بود که خواننده کتاب، مواد را آموزشی مطالعه کند. برای رسیدن به این مهم، اولین شرح هر ماده معنای کلمات است و سپس تفسیر مواد در پی آن آغاز می‌شود.