کتاب 500 پرسش چهارگزینه ای برگزیده حقوق مدنی به صورت طبقه بندی شده با پاسخ های تشریحی اثر قائم الدین شعبانی حاجی از گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش