این کتاب آخرین ویرایش کتاب راهنمای مبحث چهاردهم تاسیسات مکانیکی «راهنمای مبحث 14» می باشد و در ۱۴ فصل به شرح سرفصلهای جدول زیر ارائه شده است.