این کتاب آخرین ویرایش کتاب راهنمای مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی می باشد و در ۹ فصل به شرح سرفصلهای جدول زیر ارائه شده است.