• خلاصه مباحث کاربردی دروس تخصصی استخدامی اتاق عمل
  • ارائه نکات مهم و کلیدی در هر درس
  • منتخب سوالات استخدامی اتاق عمل دوره های گذشته