• مختصر مباحث ادبیات عرب (بخش قواعد) – «شامل مباحث بخش ترجمه و تعریب نمی باشد»
  • شامل سوالات طبقه بندی شده در آخر هر فصل
  • شامل نمونه سوالات آزمونی با پاسخ تشریحی