کتاب قانون یار حقوق ثبت اثر محمد شعبانی و میثم عبداللهی انتشارات چتر دانش

شیوه آموزش کتاب قانون یار حقوق ثبت به این صورت می باشد که در ابتدا عینا ماده قانون آورده شده، سپس در ذیل هر ماده، از یک تا چندین نکته مهم مربوط آن ماده ارائه شده و سپس در ذیل نکات، تست های مربوط به آن ماده به همراه پاسخنامه آن ارائه شده است. همچنین در روبروی هر تست ذکر شده است که مربوط به کدام آزمون حقوقی می باشد.

  • ارائه مواد قانونی و نکات مهم مربوطه
  • تست های برگزیده از آزمون های حقوقی
  • بهره‌گیری از آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی و…
  • به همراه برخی قوانین و آیین نامه های مرتبط
  • ویژه آمادگی آزمون های حقوقی