• شامل مختصر مباحث ادبیات فارسی بهمراه نکات مهم
  • شامل سوالات طبقه بندی شده در آخر هر فصل
  • شامل 6 مرحله آزمون خودسنجی با پاسخ تشریحی