کتاب نمونه آزمون‌های تضمینی و برگزار شده‌ی استخدامی شهرداری با پاسخ‌های واقعاً تشریحی

شامل دروس تخصصی و دروس عمومی