ابتکاری جدید در قانون تجارت

ویژگی های بارز کتاب شرح پیشرفته قانون تجارت:

تدوین کتاب بر اساس اخرین اصلاحات از جمله قانون صدور چک

تشریح تمام نکات تجارت اعم از قانون تجارت و قوانین خاص مرتبط

دسته بندی مطالب به بهترین نحو ممکن

تطبیق نکات مشابه در کنار هم خصوصا مبحث شرکت های تجاری

رفع تمام نواقص کتاب های موجود در بازار (کتاب کاملا جامع و مانع می باشد)

ذکر مثال های عرفی برای هر مبحث جهت ساده سازی حقوق تجارت در نظم نوین

تشریح تمام سوالات ادوار گذشته به صورت نکته علمی

توجه به تمام سطوح علمی داوطلبان آزمون های حقوقی