سوالات دکتری تربیت بدنی, سوالات آزمون دکتری تربیت بدنی