کتاب مدار منطقی تألیف هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش شامل:

درسنامه جامع و کامل مدار منطقی

نکات بسیار مهم و کلیدی در هر فصل و مبحث

مثالها و تمرینهای متعدد در هر مبحث با حل تشریحی

تستهای کارشناسی ارشد سراسری، آزاد و تألیفی در هر فصل با حل کاملا تشریحی