• درسنامه جامع مدار منطقی بر اساس سرفصلهای آموزش عالی
  • مثال ها و تمرین های متنوع و متعدد در هر فصل
  • تست های طبقه بندی شده از آزمونهای ارشد دوره های گذشته
  • پاسخ نامه کاملا تشریحی برای تست ها و مثال ها