خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حسابداری مالی

تحصیلات تکمیلی » محصولات » گروه علوم انسانی » حسابداری » خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حسابداری مالی

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حسابداری مالی

۲۰,۰۰۰ تومان

موجود در انبار

 • تجدید نظر شده بر اساس آخرین تغییرات استانداردهای حسابداری ایران

موجود در انبار

توضیحات

کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حسابداری مالی شامل:

 • تجدید نظر شده بر اساس آخرین تغییرات استانداردهای حسابداری ایران

شامل مباحث:

صورت های مالی اساسی

 1. مفروضات حسابداری
 2. اصول حسابداری
 3. خصوصیات کیفی اطلاعات مالی
 4. خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات
 5. محدودیت های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی
 6. ترازنانه
 7. توضیحاتی در خصوص برخی اط اقلام منعکس در ترازنامه
 8. صورت سود و زیان جامع
 9. صورت سود و زیان
 10. موارد خاص در گزارش گیری سود
 11. اقلام استثنایی
 12. عملیات متوقف شده
 13. اقلام غیر مترقبه
 14. اثر مالیاتی اقلام غیر مترقبه
 15. تغییر در برآوردهای حسابداری
 16. تعدیلات سنواتی
 17. تغییر در رویه حسابداری
 18. اندازه گیری در صورت های مالی
 19. نظامهای اندازه گیری
 20. بهای تمام شده تاریخی
 21. ارزش جاری
 22. تاثیر نگهداشت سرمایه بر اندازه گیری سود
 23. مفاهیم اقتصادی و حسابداری سود
 24. مفاهیم سرمایه
 25. مفاهیم نگهداشت سرمایه و تعیین سود
 26. تست های تفکیکی فصل اول بهمراه پاسخنامه

صورت جریان وجوه نقد

 1. معاملات غیر نقدی
 2. تست های تفکیکی فصل دوم بهمراه پاسخنامه

حسابداری موجودی مواد و کالا

 1. روشهای محاسبه بهای تمام شده موجودی مواد و کالا
 2. اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش
 3. اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار
 4. تست های تفکیکی فصل سوم بهمراه پاسخنامه

دارایی های ثابت مشهود

 1. معاوضه دارایی های ثابت
 2. کمک بلاعوض یا انتقال یک طرفه
 3. تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
 4. تحصیل گروهی از دارایی ها به طور یکجا
 5. تحصیل دارایی از طریق صدور سهم
 6. استهلاک دارایی های ثابت مشهود
 7. روش های استهلاک
 8. تستهای تفکیکی فصل چهارم بهمراه پاسخنامه

بدهی های بلند مدت – حسابداری اوراق قرضه

 1. بهای تمام شده سرمایه گذاری در اوراق قرضه
 2. روش های تخصیص صرف یا کسر
 3. تحصیل اوراق قرضه در فواصل زمانی بین تاریخهای پرداخت سود تضمین شده اوراق قرضه
 4. نحوه عمل حسابداری هنگام تبدیل اوراق قرضه به سهام
 5. روش ارزش دفتری
 6. روش ارزش بازار
 7. تستهای تفکیکی فصل پنجم بهمراه پاسخنامه

شرکت های تضامنی

 1. روش پاداش
 2. روش سرقفلی
 3. خروج شریک از شرکت تضامنی
 4. تستهای تفکیکی فصل ششم بهمراه پاسخنامه

شرکت های سهامی

 1. مسایل خاص در ارتباط با فروش سهام
 2. سهام خزانه
 3. سود سهام
 4. تجزیه سهام
 5. ارزش دفتری سهام
 6. سود هر سهم
 7. تستهای تفکیکی فصل هفتم بهمراه پاسخنامه

مشارکت مخصوص

 1. روشهای حسابداری برای شرکت عملی
 2. تستهای تفکیکی فصل هشتم بهمراه پاسخنامه

حسابداری حق العمل کاری (کالای امانی)

حسابداری شعب و تسعیر ارز

 1. انتقال کالا از یک شعبه به شعبه دیگر
 2. پاره ای از تعاریف
 3. حسابداری معاملات ارزی
 4. حسابداری عملیات خارجی
 5. تسعیر صورت های مالی عملیات خارجی لاینفک از عملیات واحد تجاری گزارش گر
 6. تستهای تفکیکی فصل دهم بهمراه پاسخنامه

فروش اقساطی

 1. حسابداری فروش اقساطی مطابق با استانداردهای حسابداری ایران
 2. گذری بر استانداردهای حسابداری آمریکا
 3. عدم پرداخت سود و اصل تضمین شده و تملک مجدد کالا
 4. تستهای تفکیکی فصل یازدهم بهمراه پاسخنامه

حسابداری اجاره ها

 1. پاره ای از تعاریف
 2. حسابداری اجاره ها برای اجاره کننده
 3. حسابداری اجاره ها برای اجاره دهنده
 4. فروش و اجاره مجدد
 5. اجاره زمین و ساختمان بطور یکجا
 6. تستهای تفکیکی فصل دوازدهم بهمراه پاسخنامه

حسابداری پیمانهای بلند مدت

 1. تعاریف
 2. تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده
 3. سپرده حسن انجام کار
 4. نحوه ثبت صورت وضعیت های تایید شده
 5. نحوه ثبت درآمد پیمان
 6. تستهای تفکیکی فصل سیزدهم بهمراه پاسخنامه

سرمایه گذاری ها

 1. بهای تمام شده سرمایه گذاری ها
 2. مبلغ دفتری سرمایه گذاری ها (ارزیابی پس از شناخت اولیه)
 3. واگذاری سرمایه گذاریها
 4. تغییر طبقه بندی سرمایه گذاری ها
 5. موارد افشا در صورت سود و زیان
 6. درآمد سرمایه گذاری در سهام
 7. روش های حسابداری
 8. توقف شناسایی زیان خالص در روش ارزش ویژه
 9. تستهای تفکیکی فصل چهاردهم بهمراه پاسخنامه

صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و ترکیب های تجاری

 1. معاملات درون گروهی
 2. تحصیل سهام شرکت فرعی در طی دوره مالی
 3. سرمایه گذاری در شرکت فرعی دارای سهام ممتاز
 4. کنترل به شکل غیرمستقیم و مالکیت متقابل
 5. تعیین ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی های قابل تشخیص
 6. تستهای تفکیکی فصل پانزدهم بهمراه پاسخنامه

گزارش گری مالی میان دوره ای

 1. اجزای گزارش مالی میان دوره ای
 2. شکل و محتویات صورت های مالی میان دوره ای
 3. تستهای تفکیکی فصل شانزدهم بهمراه پاسخنامه

گزارش گری بر حسب قسمت های مختلف

 1. قسمت تجاری
 2. قسمت جغرافیایی
 3. قسمت قابل گزارش
 4. تستهای تفکیکی فصل هفدهم بهمراه پاسخنامه

حسابداری دولتی

 1. تعریف مبنای حسابداری
 2. مبنای نقدی (Cash basis)
 3. مبنای تعهدی کامل (Full Accurak basis)
 4. مبنای نیمه تعهدی (mixed basis)
 5. مبنای تعهدی تعدیل شده (AdjustedAccrual)
 6. قوانین حاکم بر حسابداری دولتی در ایران
 7. ضرورت بودجه بندی و کنترل بودجه ای
 8. سیستم تامین اعتبار و ایجاد تعهد
 9. لزوم نگهداری حساب های مستقل در حسابداری دولتی
 10. حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای (جاری)
 11. تغییرات بودجه
 12. ابلاغ تخصیص اعتبار
 13. دریافت تنخواه گردان حسابداری
 14. ثبت بودجه ای
 15. دریافت تنخواه گردان حسابداری
 16. ثبت بودجه ای
 17. حسابداری هزینه ها و سایر پرداخت ها
 18. دریافت وجه از خزانه
 19. پرداخت پیش پرداخت و علی الحساب
 20. پرداخت علی الحساب
 21. پرداخت حقوق کارکنان
 22. کسور قانونی شامل
 23. پرداخت هزینه ها
 24. حسابداری درآمدها
 25. نحوه نگهداری حساب مطالبات مالیاتی در حسابداری نقدی
 26. نحوه نگهداری حساب تعهدات پرداخت نشده در حسابداری نقدی
 27. نحوه نگهداری حساب تعهدات پرداخت نشده صورت های مالی
 28. اصلاح و تعدیل حسابها
 29. واریز تنخواه گردان پرداخت
 30. واریز تنخواه گردان حسابداری
 31. مالیاتهای دریافتنی و اند.خته مالیات های وصول نشده
 32. تعهدات پرداخت نشده و اندوخته تعهدات پرداخت نشده
 33. بستن حسابهای موقت
 34. بستن حسابهای موقت بودجه ای
 35. بستن حسابهای موقت مالی
 36. تنظیم صورت های مالی
 37. حسابداری پیش پرداخت ها و علی الحسابهای سنواتی
 38. حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی
 39. منابع مالی و ویژگیهای حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی
 40. حساب مستقل وجوه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
 41. مراحل اجرای طرح یا پروژه
 42. تنظیم صورت های مالی حساب مستقل
 43. تستهای تفکیک فصل هجدهم بهمراه پاسخنامه

گذری بر پاره ای از مفاهیم

 1. صورت مغایرت بانکی: نحوه تهیه صورت مغایرت بانکی
 2. حسابهای دریافتنی غیر قابل وصول
 3. دارایی های نامشهود
 4. گزارش گری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری
 5. رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
 6. حسابداری کمک های بلاعوض دولت: ماهیت کمکهای بلاعوض دولت – شناخت کمکهای بلاعوض دولت – کمکهای بلاعوض غیرپولی – نحوه انعکاس کمک های بلاعوض دولت در ترازنامه – نحوه انعکاس کمک های بلاعوض دولت در صورت سود و زیان
 7. افشای اطلاعات اشخاص وابسته
 8. نسبت های  مالی
 9. تستهای تفکیک فصل نوزدهم بهمراه پاسخنامه

بهمراه بخش معرفی منابع کارشناسی ارشد حسابداری مالی در انتهای کتاب

توضیحات تکمیلی

وزن670 g
» شرح درس:

شرح درس بهمراه نکات مهم و کلیدی

» تست‌های تألیفی:

دارد

» پاسخ تشریحی:

دارد

» معرفی منابع:

دارد

» مؤلف / مؤلفان:

سجاد عابدی

» ناشر:

پردازش

» تعداد صفحات:

480 صفحه قطع وزیری

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حسابداری مالی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن