• 2000 سوال چهارگزینه ای حسابداری مالی و استاندارد حسابداری به صورت طبقه بندی شده در 15 فصل مطابق با سرفصل مصوب درس حسابداری مالی 1 و2
  • پاسخ تشریحی تمام تستها در انتهای هر فصل همراه با نکات کلیدی و مهم

بر اساس جدیدترین استانداردهای حسابداری ایران