کتاب منتخب قوانین خاص مدنی ویژه آزمون های حقوقی (وکالت، قضاوت، سردفتری، کارشناسی ارشد و دکتری) همراه با:

  • نکات کلیدی
  • آراء وحدت رویه
  • تست های طبقه بندی شده موضوعی

دانلود فهرست مطالب کتاب منتخب قوانین خاص مدنی