کتاب مجموعه قوانین خاص حقوقی و جزایی چتر دانش شامل مجموعه قوانین و مقررات جامع آزمون وکالت مطابق اطلاعیه اسکودا مورخ ۹۸/۵/۱۹ می‌باشد و سرفصلهای ذکر شده ذیل را پوشش داده است:

  • قوانین خاص حقوق مدنی ویژه آزمون وکالت
  • قوانین خاص آیین دادرسی مدنی ویژه آزمون وکالت
  • قوانین خاص آیین دادرسی کیفری ویژه آزمون وکالت
  • قوانین خاص حقوق تجارت ویژه آزمون وکالت
  • قوانین خاص حقوق جزا ویژه آزمون وکالت