کتاب مجموعه سوالات ارشد دام و طیور شامل سؤالات و پاسخهای تشریحی بهمراه نکات مهم و کلیدی آزمونهای مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دامی و پرورش و تولید طیور از سال 75 تا 92 می باشد. (کتاب تست ارشد علوم دامی مدرسان شریف)

از آنجایی که پاسخهای سؤالات این کتاب به صورت تشریحی آورده شده است لذا این کتاب مجموعه‌ای است که می تواند در فرصت کوتاه به دانشجو مطالب درسی این رشته را تا حدودی آموزش داده و وسیله‌ای است تا دانشجو بتواند مروری بر آموخته‌های قبلی خود داشته باشد.