کتاب شیمی تجزیه 1 و 2 و دستگاهی مدرسان شریف در قالب 19 فصل که شامل سه مبحث کلی شیمی تجزیه (1)، شیمی تجزیه (2) و شیمی تجزیه دستگاهی است، پرداخته و هر فصل نیز شامل توضیحات کامل کلیه مطالب درسی، نکات مهم و به همراه طرح سؤالات متنوع می‌باشد.

  • انتهای هر فصل از کتاب شیمی تجزیه دستگاهی مدرسان شریف سؤالات طبقه بندی شده آزمون‌های کارشناسی ارشد سراسری و آزاد سال‌های قبل که مرتبط با فصل هستند آورده شده که به همراه پاسخ تشریحی و نکات کلیدی به آن‌ها پرداخته شده است.
  • پایان هر فصل آزمونی تالیفی به همراه پاسخ کلیدی این سؤالات که در انتهای هر بخش قرار دارد جهت سنجش دانشجویان آورده شده است.
  • انتهای کتاب شیمی تجزیه مدرسان شریف پاسخ تشریحی سؤالات آزمون‌های ارشد و دکتری سراسری چندین دوره قبل به همراه 3 مرحله آزمون خودسنجی جهت سنجش دانشجویان درج شده است.