در کتاب عربی مدرسان شریف که قابل استفاده در مقاطع ارشد و دکتری رشته های زبان و ادبیات فارسی، رشته های الهیات و رشته تاریخ تالیف گردیده است، سعی شده با بیانی شیوا و روان به آموزش قواعد و ترجمه زبان عربی پرداخته شود.

کتاب عربی مدرسان شریف شامل 13 فصل است با ویژگی های زیر است:

 1. فصل اول «فعل و اقسام آن»
 2. فصل دوم «اسم و اقسام آن»
 3. فصل سوم «تعریف اسم»
 4. فصل چهارم «اعراب فعل مضارع»  (شامل مواضع رفع، نصب و جزم آن)
 5. فصل پنجم «اعراب و بناء اسم‌ها»
 6. فصل ششم «مرفوعات»  (شامل زیرمجموعه‌های مرفوعات یعنی فاعل، نائب فاعل، مبتدا و خبر و افعال ناسخه)
 7. فصل هفتم «منصوبات» (شامل زیرمجموعه‌های منصوبات یعنی مفعول‌به، مفعول مطلق، مفعول‌له، مفعول‌فیه، مفعول‌معه، حال، تمییز، استثناء و منادی)
 8. فصل هشتم «مجرورات» (شامل حروف جر و مبحث «اضافه») 
 9. فصل نهم «توابع» (شامل نعت، تأکید، بدل و عطف بیان)
 10. فصل دهم «حرف معانی و انواع آن»
 11. فصل یازدهم «شبه فعل و زیرمجموعه‌های آن» (شامل مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، أفعل تفضیل، صیغه مبالغه، صفت مشبهه و اسم فعل)
 12. فصل دوازدهم  «تجزیه و ترکیب و حرکت‌گذاری»  (نخستین بار است که در کتب آموزشی گنجانده شده است)
 13. فصل سیزدهم «روش‌هایی در ترجمه»

بین مطالب هر فصل سؤالات تألیفی طبقه بندی شده با پاسخ‌های کاملاً تشریحی آورده شده است.

در پایان هر فصل، سؤالات طبقه‌بندی شده مربوط به آن به همراه پاسخ‌های کاملاً تشریحی گنجانده شده است.

در انتهای کتاب، سؤالات آزمون‌های سراسری دوره های گذشته ( رشته های الهیات، ادبیات فارسی و تاریخ) و همچنین سؤالات آزمون‌های دکتری دوره های اخیر رشته ادبیات فارسی به همراه پاسخ کاملاً تشریحی و 3 مرحله آزمون خودسنجی آورده شده است.