کتاب تئوری های مدیریت ماهان برمبنای خلاصه درس و تأکید بر نکات مهم و کلیدی و تنوع پرسش‌های چهار گزینه‌ای مباحث تئوریهای مدیریت جمع‌آوری شده است.

در این کتاب ضمن توجه کامل به آخرین تغییرات در سرفصل‌های منابع درس تئوری مدیریت تعیین شده جهت آزمو‌ن‌های کارشناسی ارشد تلاش گردیده است که مطالب از منابع مختلف معتبر و مورد تأکید طراحان ارشد با ذکر مثال‌های متعدد بصورت تست با کلید و در صورت لزوم تشریح کامل سوال ارائه گردد.