• درسنامه و شرح کامل تئوری های سازمان و مدیریت
  • سوالات آزمون کارشناسی  ارشد دانشگاه سر اسری مجموعه مدیریت، مدیریت اجرایی و شهری
  • سوالات تئوری مدیریت آزمون دکتری مدیریت
  • آزمون های شبیه سازی شده کارشناسی ارشد
  • آزمون های شبیه سازی شده دکتری
  • به همراه پاسخنامه تشریحی