ریاضیات مهندسی پیشرفته: جلد دوم: قسمت اول: شامل ریز مواد ریاضیات مهندسی: سری‌ها، انتگرال‌ها و تبدیلات فوریه، معادلات با مشتقات جزئی، توابع مختلط، سوالات ریاضی مهندسی در آزمون‌های کارشناسی ارشد و راه حل آنها

مؤلف: پرفسور اروین کرویت سیگ
مترجمین: دکتر عبداله شیدفر، علیمردان رضایی