– شرح جامع و کامل شیمی معدنی ۲ و آلی فلزی
– ارائه نکات مهم و کلیدی طبقه بندی شده در بین مباحث هر فصل
– مثالها و تمرینهای متنوع و متعدد در بین مباحث هر فصل با حل تشریحی
– سوالات تألیفی و آزمونی کارشناسی ارشد در هر فصل با پاسخ تشریحی