• 2000 تست از آزمونهای کارشناسی ارشد و تستهای تالیفی حسابرسی و استانداردهای حسابرسی به صورت طبقه بندی شده در 15 فصل
  • پاسخ تشریحی تمام تستها در انتهای هر فصل همراه با نکات کلیدی و مهم
  • چاپ جدید با ویرایش جدید بر اساس استانداردهای سال 1398