کتاب روش ها و جزئیات اجرایی ساختمان (روشها و مسائل اجرایی) انتشارات نوآور اثر محمد حسین علیزاده

  • بر اساس آخرین ویرایش نشریات و مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان
  • حاوی مطالب اصلی منابع آزمون های نظام مهندسی
  • تشریح کامل مطالب اصلی آزمون های نظام مهندسی
  • به همراه کلید واژه

منابع آزمون نظام مهندسی عمران (نظارت، اجرا) و معماری (نظارت، اجرا)