کتاب روشها و فنون تدریس فتحی آذر از جمله کتاب هایی است که آموزش دانشها و فناوری ها، تسلط و مهارت یابی ها، و امر تدریس را موضوع بررسی قرار داده و به وجهی نظام مند به تببین زوایای پنهان روشها و فنون تدریس پرداخته است.

کتاب فنون تدریس فتحی آذر از دوازده فصل تشکیل یافته است. فصول این کتاب شامل:

فصل اول: مفهوم و هدف تدریس؛ فصل دوم: یادگیری و کاربرد آن در تدریس؛ فصل سوم: ارتباط و نقش آن در تدریس؛ فصل چهارم: مدیریت در کالس؛ فصل پنجم: روش های تدریس و طبقه بندی آنها؛ فصل ششم: روش سخنرانی؛ فصل هفتم: روش پرسش و پاسخ؛ فصل هشتم: روش مباحثه؛ فصل نهم: روش حل مسأله؛ فصل دهم: روش آزمایشگاهی و نمایشی؛ فصل یازدهم: طرح ریزی معلم و فصل دوازدهم: ارزیابی

جهت خرید کتاب فنون تدریس فتحی آذر از “افزودن به سبد خرید” استفاده نمایید